Home


PROGRAMME and REGISTRATION

THE CIRCULAR ECONOMY IN PRACTICE
A SERIES OF PRESENTATIONS- IN ENGLISH -ON THE OCCASION OF
SUSTAINABILITY DAY 10/10


A NEW GENERATION OF CHEMICAL FERTILIZERS MANUFACTURED FROM WASTE STREAMS RAPIDLY MAKES ITS WAY INTO DUTCH AGRICULTURE, THUS ENABLING OUR FARMERS TO ADD HIGH SUSTAINABILITY TO THEIR ENVIABLY HIGH PRODUCTIVITY IN A FAST AND MOST EFFECTIVE WAY.

COME AND LEARN ABOUT ECONOMICS , PRECISION AGRO TECHNOLOGICAL, BIOLOGICAL, ECOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS OF THIS IMPORTANT DEVELOPMENT AND BECOME INSPIRED !

WHEN : Monday October, 10th 2016 From 9.30 -16.30 hrs
WHERE : CAMPUS WUR BUILDING ORION

FREE REGISTRATION :

Send an e-mail to : blc@precisiebemester.nl
Llimited to 100 persons with your NAME and participation in MORNING and/or AFTERNOON SESSION
or call /app/sms/ to 0651596092 H.Bartlema

PROGRAMME :

MORNING SESSION LECTURE ROOM C1032 Orion

09.30- 09.45 WELCOME

09.45-10.15 OPENING ADDRESS by Ir Jan Roefs,Board Member ZLTO ( Dutch Farmers Union )
Green Fertilizer , Corner Stone of Sustainability in Crop Production

10.15-10.45 Time for Transition , Economic Aspects of the Circular Economy
Prof. Dr E.C. van Ierland ,WUR Environmental Economics and Natural Resources

10.45-11.00 The Future of Nutrients in our Environment
Prof. Dr C.Kroeze ,WUR Environmental Sciences

BREAK Posters : Selenium from Waste Water , Green Maize Fertilizers ,Smart Fertilization and more

11.15-11.45 MAIZE : A close Look at its Roots
Dr. N. Hoekstra, Radboud University / Louis Bolk Institute

11.45-12.30 MAIZE : Fertilization with recycled Phosphate Fertilizer in relation to subjects as
Root Architecture, Modern Genetics, Low Input Stress en Sustainable Crop Growing
M.Raaphorst, Plant Nutrition Specialist at Timac Agro NL (Groupe Roullier) and
Plantbreeder, involved with No Tillage /High Low Input Projects in the Netherlands


AFTERNOON SESSION LECTURE ROOM C4032 Orion

13.30 -14.00 Air Scrubbers, How they operate and Developments in Supply and Demand of
Nitrogen obtained from Air Scrubbing H. Bartlema & Innoplus BV

14.00- 14.30 Government Policies concerning Air Scrubbing , Goals and Control in Practice
R. Hendriks, Public Environmental Service Brabant North

14.30-15.00: Nitrogen Fertilizer from Chemical Air Scrubbers, Application and Use in Practice:
* Ven Agra Services , a Contractor specialized in Injection of Liquid Green Fertilizer
* Toon Kuiper, Potato Grower and user of Green Nitrogen Fertilizer

Organisation: Network Smart Fertilization, in cooperation with the three Study Associations
Actief Slip, Mercurius en Heeren XII and WUR
Attendees: Students, Staff Members of WUR, Advisors,Growers,Contractors,Policymakers,PressFor English speaking guests, register here :

Historie

Van 2010 tot 2015 is het Programma Precisielandbouw uitgevoerd, een samenwerking tussen overheid en agrarisch bedrijfsleven gericht op het op gang brengen van innovaties op het gebied van de precisielandbouw. Deze samenwerking was overeengekomen in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren en diende bij te dragen aan de reductie van de broeikasgasuitstoot in Nederland met 30 % in 2020 ten opzichte van 1990.

Landbouwcommunicatie BV te Wageningen , producent van precisiebemesters, was een van de bedrijven, die door de stuurgroep PPL werd erkend als initiatiefnemer. Daardoor kon dit bedrijf gratis landbouwkundig onderzoek laten doen voor het testen van ontwikkelde precisiebemesters voor suikerbieten,aardappelen en gras. Dit onderzoek heeft de gegevens opgeleverd die geleid hebben tot officiële bemestingsadvisering zoals die thans te vinden is in het digitale handboek Bodem en Bemesting,met name waar het gaat om de rijenbemesting. Daarmee is de basis gelegd voor een majeure transitie in de Nederlandse bemestingspraktijk, zijnde vervanging van 50 % van de kunstmest door meststoffen met 50 % lagere emissie bij produktie en aanwending ( artikel 7.5 , lid 6 van genoemd convenant).

Die transitie is door het PPL goed op gang gekomen, mede dankzij de steun van andere initiatiefnemers in het PPL, waaronder meststoffendistributeurs, machinefabrikanten, onderzoekslaboratoria,ITC bedrijven en niet te vergeten telers en loonwerkers van naam. We zijn er echter nog lang niet in de situatie zoals afgesproken in het convenant.

Met het officiële einde van het PPL dreigde de genoemde steun verloren te gaan. Landbouwcommunicatie BV achtte dat onwenselijk en heeft daarom gezocht naar een vorm om de krachten blijvend gebundeld te houden. Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, zoals de jaarlijkse Dag van de Precisiebemesting en demonstraties en door het in de lucht houden van deze website meent Landbouwcommunicatie BV die vorm gevonden te hebben.

Doelstelling van het Netwerk Smart Fertilization

Bevorderen van de toepassing van Smart Fertilization in de open teelten in Nederland ,
door het entameren in een katalyserende rol van onderzoek, onderwijs, voorlichting en certificering op het gebied van Smart Fertilization in de breedste zin des woords.


Smart Fertilization is:Organisatie

Landbouwcommunicatie BV leidt het netwerk en is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. In het netwerk bevinden zich op vrijblijvende basis bedrijven, organisaties en personen die actief zijn in de bemestingsketen met


Werkzaamheden 2015-2020