brabantbemestbeter.nl

                                         
Doel van deze site: verschaffen van informatie, met uitsluiting van elk recht op aansprakelijkheid ,over


1 DE ACTIVITEITEN VAN HET PROJECT, zie hieronder
2 ALLES aangaande PRECISIEBEMESTING,met circulaire. meststoffen, zoals leveranciers van precisiebemesters en leveranciers van ( circulaire) precisiemeststoffen, doseringsadviezen, handleidingen, video’s, documenten en informatiebijeenkomsten : u vindt deze onderwerpen in de hoofdstukken die in de kop zijn vermeld door daar aan te klikken.

Waarom de naam www.brabantbemestbeter.nl voor deze site ?

In de provincie Noord-Brabant bestaat een groot aanbod aan ammoniakale snelwerkende stikstof afkomstig uit LUCHTWASSERS, uit MESTVERWERKING en in de nabije toekomst uit MODERNE STALSYSTEMEN, zie voor het laatste renure.nl.
Daarmee kan in deze provincie bij uitstek ruimschoots voorzien worden in de behoefte aan snelwerkende stikstof, die niet uitspoelt voor de open teelten en weidebouw in plaats van ammoniumnitraat,de gangbare kunstmest waarvan het nitraatgedeelte uitspoelingsgevoelig is.Wanneer het gehele aanbod van deze nieuwe meststoffen in de wortelzone van gewassen wordt toegediend, op het juiste moment en in de juiste dosering bemest men in Brabant beter dan welke andere Nederlandse provincie ook.Het is de doelstelling van dit POP3 project, geformuleerd in 2017, dit te bewerkstelligen.

In 2020 is van start gegaan het gelijknamig project Brabant Bemest Beter, met dezelfde doelstelling als het onderhavige, geen wonder,dat nauw wordt samengewerkt, zie ook het hoofdstuk ACHTERGROND hierna.
Hieronder volgt informatie over BBB,die ook te vinden is op de site van BBB..

Nieuws 

Op 3 februari 2021 vindt in Den Bosch het jaarlijkse symposium voor stakeholders plaats over de ontwikkelingen in de kringlooplandbouw.  Dit jaar is het thema Alles over nieuwe stalsystemen. Klik voor het  programma op : Symposium Den Bosch 3 FEB 2021 concept october 2020

De presentaties van de informatiebijeenkomst op 18 september 2020 te Someren-Heide zijn beschikbaar Informatiebijeenkomst RENURE meststoffen en demoveld BBBB Someren 17 09 2020
Ontwikkelingen in nieuwe stalsysytemen BBB bjeenkomst Someren 17 sept 2020 P Galama
Voor de vervolgacties zie Notities gemaakt n a v 17-09-2020 Someren BBB discussie
Klik  voor het programma van die dag op Uitnodiging bezichtiging proefveld meststoffen uit nieuwe stalsystemen 17 september Someren-Heide   en  voor  een video daarover op https://www.youtube.com/watch?v=dcrezO_re3w

Achtergrond van het project www.brabantbemestbeter.nl

Dit project is geformuleerd in 2017 in het kader van de POP3- subsidieregeling voor demonstraties etc in Noord-Brabant gericht op het verminderen van de nitraatbelasting van oppervlakte- en grondwater in de provincie Noord-Brabant, zie het Projectplan POP3 N Br PrecBem NH4 2019 2021 Landbouwcommunicatie BV voert dit uit op grond van de PROJ-00203 Positieve beschikking – NB van 28 maart 2019.

Op aanbeveling van de POP3- adviescommissie van de provincie Noord-Brabant werkt Landbouwcommunicatie BV samen met diverse andere projecten, waaronder het project Brabant Bemest Beter bij de organisatie van demonstraties, aanleg van proefvelden etc. alsmede in de communicatie met de doelgroepen daarover. Het project Brabant Bemest Beter geeft uitvoering aan het slot- en startakkoord van de Klimaatstroom Zuid conferentie van 4juni 2018 , met name waar het gaat om de afspraak : “We gaan kunstmestloze precisielandbouw breder toepassen: betere opbrengst en beter voor het milieu. Technieken zijn beschikbaar, nu toepassen.”

Het is duidelijk, dat bevordering van de precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant naadloos past bij de bevordering van de kunstmestloze precisielandbouw, omdat er een ruim aanbod is van ammoniakale stikstofmeststoffen uit de kringloop in Noord-Brabant die als kunstmestvervangers kunnen dienen en met precisie zijn toe te dienen vanwege de vloeibare vorm.  

Activiteiten :

Geagendeerd

27 november 2020 Presentatie bij Dag van de Precisiebemesting te Wageningen

3 februari 2021 Symposium Den Bosch Alles over moderne stalsystemen Symposium Den Bosch 3 FEB 2021 concept october 2020

Historie

Jan 2019   : Startcongres te Den Bosch

Jan 2019   : Aanleg demoveld  “vroege NH4 stikstof voor veel goed voorjaarsgras” bij mts van Bergen te Oss met gebruikmaking van spuiloog uit de luchtwasser op dat bedrijf

Mrt  2019   :Demodagen bij mts van Bergen te Oss

Juli 2019   : Aanmelden Precisiebemester Brabantia voor kunstmestloze aardappelteelt voor innovatieprijs ADS van Rabobank, provincie Noord-Brabant ,gemeente Someren

Sept 2019 :  Congres  Brabant Kunstmestloos tijdens Agrarische Dagen Someren 

                    Demonstratie precisiebemesters en robot tijdens Agrarische Dagen Someren Toekenning Innovatieprijs voor  Precisiebemester Brabantia door jury ADS

Jan 2020   : Aanleg demoveld bi nMts van Roesssel te Haarsteeg “vroege NH4 stikstof voor veel goed voorjaarsgras”  door aanwending van NH4 stikstof zoals uit het gescheiden stalsysteem van Mts van Roessel beschikbaar komt

Feb 2020     : Symposium den Bosch

Mrt 2020    :  Productie van een TELEDEMO als alternatief voor  Demodagen bij Mts van Roessel te Haagsteeg
                      Proefveld  voorjaarsmeststoffen gras uit stal met gescheiden mestopvang

Mrt 2020    :  Aanleg demoveld Mineralenconcentraat bij Mts Burgers  Zevenbergschen Hoek

Mrt 2020    : Overleg met de projectleiding van BBB over samenwerking en concretisering daarvan bij de organisatie de bijeenkomst op 18 september.

Juli 2020    : Aanleg demoveld “dunne fracties uit de stalsystemen van  Mts S.Thelosen en Mts B.Verhees” te Someren ism met o.a. het bestuur van de stichting Agrarische Dagen Someren en onweerstaanbaarsomeren.nl, brabant bemest beter en Mts .F.Teunissen

17 Sept 2020 :  Informatiebijeenkomst te Someren-Heide :Meststoffen uit nieuwe stalsystemen, hoe dien je die toe ? Infomiddag 17 sept SomerenToediening meststoffen nieuwe stalsystemen

.