Welkom op de site www.kunstmestlooszuidholland.nl zonder opsmuk van het POP3-Demoproject
Precisiebemesting met circulaire meststoffen Kunstmestloos Zuid-Holland 28 nov 2017

                                                                       Definitie van precisiebemesting :
Toediening van de juiste meststoffen (circulair, niet uitspoelingsgevoelig), op de juiste plaats (scherp begrensd in de wortelzone), op het juiste moment, (als het gewas erom vraagt ), in de juiste dosering (mondjesmaat , in aanvulling op hetgeen de bodem levert) ter verkrijging van de beogde opname.
                                                                                    Handleidingen
        Zie voor praktische toepassing van de definitie de HANDLEIDINGEN. voor kringloopprecisiebemesting per gewas.
                                                        Let op !  Een korrelstrooier is geen precisiebemester .
Ook al is een korrelstrooier voorzien van automatische dosering op basis van taakkaarten, dan nog is het geen precisiebemester, omdat de meststoffen niet geplaatst worden in de wortelzone en al helemaal niet scherp begrensd.

                                                                Wie verlenen subsidie aan dit project ?

Dit project ontvangt subsidie van de EU en de provincie Zuid-Holland op grond van Besluitnummer
PZH-2019-676611069 (DOS-2017-0009484) van Gedeputeerde Staten genomen op 19 januari 2019 als
Beslissing Subsidie voor POP3 Kunstmestloos Zuid-Holland 2019

Het project is het vervolg  op het project uit 2017, zoals beschreven in het Projectplan Precisiebemesting in de open teelten definitieve versie 5 12 2017 en wordt eveneens uitgevoerd door Kennis Center voor Groene Groei te Driebergen zie www.kcgg.nl onder leiding van Wim de Hoop , in samenwerking met Stichting NCOK.

                                                                      Wat vindt u op deze site ?

In de kop van deze pagina  vindt u informatie over:
leveranciers van precisiebemesters, leveranciers van circulaire precisiemeststoffen, precisiebemestingsadviezen, achtergronddocumentatie ,video’s en de nuttige handleidingen.

Hieronder op deze pagina vindt u informatie over :
nieuws en de aktiviteiten van het project.

Disclaimer : Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De projectleiding, noch de subsidieverstrekkkers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor gebruik van informatie en adviezen van deze site.

Nieuws

 1a 25 januari 2021  Start van een  inventariserend onderzoek naar de  balanstechnische, fraudebestendigheids- , sociaalpsychologische en de EU-landbouwpolitieke aspecten  van de Afrekenbare StoffenBalans voor stikstof op grondgebonden melkveehouderijbedrijven in Nederland ondersteund door studenten van Universiteit Leiden in het kader van de samenwerking van het project met het onderwijs. Het technisch onderzoek wordt uitgevoerd op de bedrijven van de precisiebemestingscooperatie te Wassenaar Zievoormeer info de subpagina’s : Accountable  Material Balance
1b Voorjaar 2021 Lancering en uitvoering van een serie WEBINARS jan feb  2021 voor agrarsich ondernemers en hun adviseurs over:  KENNIS van NU  aangaande de precisiebemesting met circulaire meststoffen
                          in de context van de emissieloze productieve, duurzame landbouw. zie www.deboeraanhetroer.nl
2 Lancering van PROBEER&LEER trainingen 
voor het seizoen 2021. Vooruitlopend op de  te verwachten erkenning van mineralenconcentraat als kunstmest, biedt het project telers in de open teelten en melkveehouders trainingen aan om vertrouwd te raken met het gebruik van kunstmestvervangers, zoals mineralenconcentraat en zwavelzure ammoniakoplossing. die als kunstmest mogen worden behandeld in de mestboekhouding. Hoeksteen van de training is het  beoordelen van de bodemkwaliteit.  en op basis  daarvan van enkele hectares met circulaire meststoffen vroeg in het voorjaar met een lichte precisiebemester, waarbij de toedieningskosten voor rekening van het project komen.
3 De Precisiebemestingscooperatie Rijnland, opgericht mede dankzij dit project, heeft  juni 2020 een subsidie ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  voor de ontwikkeling van een lichte precisiebemester  voor circuliare precisiemeststoffen, zie www.circulair-ketenproject-rijnland-nl
4 Door de coronamaatregelen zijn in 2020 sommige demonstraties vervangen door TELEDEMO’s. Deze combineren de gebruikelijke presentaties voorafgaand aan een demonstratie met een video-opname van die demonstratie en zijn kort.
5 In het kader van het project is in september 2020 de Routekaart naar de Afrekenbare Stoffenbalans opgesteld en is de Stichting Certificering Afrekenbare Stoffenbalans in oprichting.
6 Op 15 september 2020 is door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een zeer instructieve video gemaakt:
Precisiebemesting op stoeptegelniveau op 15 sept 2020 tijdens de Dag van de Precisiebemestingscooperatie

Aktiviteiten 2021

Gepland

WEBINARS  van  11.00-12.00  elke vrijdag   Aanmelden :  via een e mail  naar  blc@precisiebemester.nl
Doelgroepen :  Agrarisch  ondernemers en hun adviseurs  Voor  meer informatie: www.deboeraanhetroer.nl

ELKE VRIJDAG in februari:
5 februari 2021:  Bemesting in de rij, iedereen blij
12 februari 2021:  RenureFertigatie = Fertigatie met kunstmestvervangers
19 februari 2021:  Nitraatresidu-metingen, hoeksteen van de Afrekenbare StoffenBalans
26 februari 2021: Wat is nu precies een Afrekenbare StoffenBalans ?
ELKE VRIJDAG in maart
5 maart 2021 : Op weg naar een kunstmestvrije landbouw :
                        Kunstemstvrije Acheterhoek, kunstmestloos Zuid-Holland, Kunstmestvrije aardappelteelt
12 maart 2021  Alles over nieuwe stalsystemen

 

Produkten van dit project

VIDEO Precisiebemesting op stoeptegelniveau 15 sept 2020 

PPT De essentie van precisiebemesting 8 jan 2021 Herre Bartlema NCOK
8 jan 2021
PPT Precisiebemesting nu opgenomen in Besluit gebruikmeststoffen artikel 6  11 dec  2020
PPT Ammoniumstikstof nu in de officiele adviezen Herre Bartlema NCOK 11 dec 2020
PPT Meer en beter eiwit met ammoniumstikstof W de Hoop KCGG 11 dec 2020
PPT De CO2 -voetafdruk van N-meststoffen  Herre Bartlema NCOK 11 dec 2020
PPT De infrastructuur is er ! Overzicht van machines en meststoffen   Herre Bartlema  NCOK 11 dec 2020
PPT Ammoniumstikstof voor lagere bemestings en voerkosten Herre Bartlema NCOK  11  dec 2020
PPT Probeer&leer : een voorbeeld van innovatieve communicatie   Herre Bartlema  NCOK 11 dec 2020
 

Uitgevoerd

Webinars,  zie voor video’s en PPT’s  : www.deboeraanhetroer.nl

15 januari 2021:  Diepwortelend gras komt de emissieloze landbouw van pas
22 januari 2021:  Mineralenconcentraat en zwavelzure ammoniak uit luchtwassers, gamechangers
29 januari 2021:  Sleepslangen op maat, sparen werkgangen, topopbrengsten
8 januari 2021:   Alles over Precisiebemesting voor erfbetreders
11 december 2020   : De merites  van ammoniumstikstofbemesting, 
27 november Wageningen Presentatie van het project tijdens WEBINAR op de Dag van de Precisiebemesting

9 oktober Presentatie van het projekt tijdens Annual Forum on circularity  te Wageningen Annual Forum: Together towards circular farming in the Netherlands.

7 oktober  Publikatie van de video van de aanbieding op 30 september voor  het gebouw van de Tweede Kamer
waarin het bestuur van de stichting Certificering Afrekenbare StoffenBalans de Routekaart naar ASB 3 10 2020 aanbiedt aan Helma Lodders. In deze video geven de bestuursleden ook een toelichting op de achtergrond en noodzaak van de Routekaart.

30 september 2020  Den Haag  Vijverberg Aanbieding aan Helma Lodders Lid en landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de VVD van de Routekaart naar ASB 3 10 2020, het resultaat van het expertsymposium op 15 september 2020 over de Afrekenbare StoffenBalans

15 September 2020 te Wassenaar “Dag van de Precisiebemestingscooperatie Rijnland”Het openingswoord werd verricht door Helma Lodders Lid en landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de VVD.  Zie  voor verslag Naar nul emissie door precisie Verslag 15 sept 2020 en voor programma  www.precisiebemestingscooperatie.nl
Door het DELTAPLAN AGRARISCH WATERBEHEER is een zeer instructief videoverslag van de demonstraties met precisiebemesters gemaakt.Precisiebemesting op stoeptegelniveau op 15 sept 2020 tijdens de Dag van de Precisiebemestingscooperatie 
De expertbijeenkomst die in de ochtend plaatsvond over de Afrekenbare StoffenBalans heeft een Routekaart naar de Afrekenbare StoffenBalans opgeleverd, die op 30 september, ziehierboven,  wordt aangeboden aan Helma Lodders. Meer hierover op afrekenbarestoffenbalans.nl

14 September 2020 Lancering Teledemo diepwortelend gras komt de kringloop van pas

15 Augustus 2020 te Westmaas  Aardappeldemodag. Het project was aanwezig met een stand en de demonstratie sleepslangen op maat met drijfmest en mineralenconcentraat, zoals ook beschreven in AardappelDD 2020 bewijs van aanwezigheid

Aktiviteiten 2019

23 September 2019 Wassenaar COMMUNICATIEBIJEENKOMST HIGH- EN LOWTECH PRECISIEBEMESTERS
  DE BODEM SECUUR GEVOED MET CIRCULAIRE MESTSTOFFEN ZONDER INSPORING zie voor het programma WASSENAAR 23 september 2019   en  voor de hand out  Wassenaar 23 september Handout