Stikstofuitstootreductie

Op verzoek van de Commissie LNV van Tweede Kamer heeft TNO een Factsheet Emissies en depositie van stikstof in Nederland (lees meer hier) gepubliceerd eind oktober 2019. Daarin worden oplossingen voor de stikstofcrisis aangedragen. Voor de landbouw noemt TNO het terugdringen van het kunstmest-  en krachtvoerverbruik als een oplossingsrichting.

Dat draagt substantieel bij –minstens evenveel als bij de halvering van de varkensstapel en de pluimveestapel- aan de reductie van de stikstofuitstoot, daarvoor zijn geen ingewikkelde rekenmodellen nodig, het kan op korte termijn en het is zeer kosteneffectief.

DIT IS  WEINIG BEKEND, VANDAAR DEZE WEBSITE !

Bij algemene toepassing van de Beste landbouwkundige praktijken anno 2019  kan de uitstoot als gevolg van het kunstmestgebruik snel geheel worden teruggedrongen het gebruik van krachtvoer grotendeels. Dat is landbouwkundig rationeel en milieukundig zeer effectief: een WIN-WIN situatie.

Alle reden dus om  de adoptie van die praktijken te versnellen. Dat is vooral een kwestie van voorlichting, want het gaat om bewezen, beproefde en in de praktijk toegepaste werkwijzen door ca 10 % van de agrarische ondernemers. De machines, de alternatieve meststoffen en diervoeders zijn kwalitatief en kwantitatief ruim voorhanden, mede als gevolg van de innovaties afkomstig uit het Programma Precisielandbouw 2010-2015. 

Die voorlichting kan NU ter hand worden genomen in het kader van lopende POP3  demo projecten in het merendeel van de provincies. POP3 project Precisiebemesting Zuid-Holland neemt de regie in:  

                                          NATIONAAL VOORLICHTINGSPROGRAMMA

Beste Landbouwkundige praktijken voor reductie van stikstofuitstoot
in de open teelten en de melkveehouderij

HIER GAAT HET OM DE DRIE PIJLERS van de KRINGLOOPLANDBOUW :

 • BODEMGEBRUIK MET PRECISIE 
  Bodemscan, groenbemesting, organische bemesting, diepwortelende rassen, bodemdrukreductie,  grondbewerking zonder emissies

 • PRECISIEBEMESTING MET CIRCULAIRE MESTSTOFFEN
  4 Juistheden-bemesting met (verdunde) organische meststoffen aangevuld met meststoffen uit bijlage Aa behorend bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

 • PRECISIEDIERVOEDING MET CIRCULAIRE DIERVOEDERS
  4 Juistheden-voeding op basis van lokaal geproduceerd (vers) ruwvoer en voer uit reststromen in combinatie met verteringsregulatie

KOM NAAR DE VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN (hier klikken)
voor  nadere uitwerking van de drie pijlers

Om het programma te doen slagen vragen  wij  uitdrukkelijk medewerking van:

 1. leveranciers van meststoffen en diervoeders
 2. de adviseurs op het gebied van bemesting en diervoeding
 3. alle instellingen voor agrarisch onderwijs, van WUR tot AOC,s  door opname van de  BLP’s in het curriculum en toepassing op de onderzoeks-en praktijkpercelen