Contact: s.thelosen@kpnplanet.nl 0610967225        of         blc@precisiebemester 0651596092                          

                                          

               Emissiereductie: het kan snel, de overheid steunt koplopers

Snelle reductie van de emissies in de stal en daarbuiten lost veel URGENTE problemen integraal op, of nu gaat om stikstofuitstoot, broeikasgasuitstoot, nitraat uit-en afspoeling of om verlies aan biodiversiteit en bodemkwalitiet. Anno 2021 kan dat, koplopers bewijzen het, het is nu een kwestie versnelling van de adoptie door actiegerichte communicatie over de benodigde managementmaatregelen en investeringen, van laaghangend  tot hooghangend fruit.

De maatschap Thelosen-van Haren te Someren heeft geïnvesteerd in een chemische luchtwasser en in scheiding van urine en vaste mest in hun stallen, waar vleeskalveren worden gehouden. Dat  geeft aanzienlijke emissiereductie in de stal  en ook daarbuiten, want ze zetten de luchtwasser-N en urine af via precisiebemesting van gras,mais en aardappelen, dus zonder emissie, in de wortelzone, op het juiste moment en in de juiste dosering. De maatschap spant zich sinds jaar en dag in om aan dit alles bekendheid te geven samen met velen, waaronder collega’s , loonwerkers zoals Kuunders te Deurne en ook NCOK.

Met het verschijnen van de subsidieregeling Kennis delen over duurzame landbouw in demonstratiebedrijf ziet de maatschap zich gesteund door de overheid in dit streven. Daarom is in samenwerking met NCOK op 5 november 2021 een subsidieaanvraag ingediend ,Projectplan Demonstratiebedrijf SABE THELOSEN cs def nov 2021 .

Die regeling biedt onder meer de financiële middelen voor het bouwen van deze site. Voortuitlopend op de goedkeuring van de ingediende subsidieaanvraag voor een demonstratieproject zijn we alvast begonnen aan de uitvoering.Het gaat immers om een urgente problematiek, die snel oplosbaar is, met de boer aan het roer en de techniek van de 21e eeuw.

De eigenaar van deze site, de participanten in het demonstratieproject en de subsidiegevers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van informatie en adviezen ontleend aan deze site .

                                     Doel van het project :
Praktische informatie voor agrarisch ondernemers, adviseurs en leveranciers
over moderne stalsystemen, mestscheiding,mestbewerking en precisiebemesting met stikstof uit die nieuwe stalsystemen.

Agrarisch ondernemers, leveranciers, adviseurs en overige erfbetreders vinden hier informatie zonder opsmuk om te -doen- investeren in emissiereducerende maatregelen, van low tech tot high tech in de stal en daarbuiten.In dit project wordt vanwege de synergie-effecten uitdrukkelijk samenwerking gezocht met regionale,landelijke en interregionale projecten op het gebied van emissiereductie in de landbouw, zoals Brabant Bemest Beter, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Bodem UP, PPS betere stal, betere mest, betere oogstAgrarische Dagen Someren 2022 en Nutriman.

Nieuws

 Voorlopig programma van congres 17 september 2022 Betere oogst, betere mest, betere oogst
 bekend CONGRES voorlopig programma dec 2021.
Subsidieregeling voor nieuwe stalsystemen per 13 december 2021 in Noord-Brabant geopend, zie hier de video

Zojuist verschenen :
FACTSHEET POP3 Precisiebemesting Wat is dat nu precies sept 2021 
De vier juistheden van precisiebemesting kort toegelicht.
Voor dit project van belang, omdat
Urine de juiste meststof bevat : ammoniakale stikstof die
zich met precisie laat plaatsen in de wortelzone vanwege de vloeibare vorm.

Instructievideo’s

Het stalsysyteem van Mts Thelosen
VIDEO STALINNOVATIES VOOR KALVEREN SOMEREN Landbouw en Voedsel Brabant 21 jan 2021

Precisiebemesting met urine of spuiloog bij aardappelen
TELEDEMO Precisiebemesting van aardappelen tijdens groei met RENURE 0.5 0.0 1.0 van MtsThelosen juni 2021
VIDEO Spuiloogapplicator BRABANTIA voor toediening N tijdens poten aardappelen. Voorjaar 2017 Leende
Precisiebemesting met urine of spuiloog op grasland
De nieuwste precisiebemester voor circulaire meststoffen van Slootsmid
Presentatie van Wilem van Geel over Zodebemester PPL graslandproef 2011

Factsheets

FACTSHEET 12 Deltaplan Agarisch Waterbeheer Gebruik NH4-meststoffen !
FACTSHEET POP 3 Kunstmestvervangen zo doe je dat 25 11 2021

Aktiviteiten van het project

1 december 2021 Voorlopig programma congres Betere stal, betere mest, betere oogst  17 september  2022 CONGRES voorlopig programma dec 2021
22 november 2021 Overleg met participanten te Someren over activiteitenplan en communicatieplan
  5 november 2021 Indienen  subsidieaanvraag 

Overige informatie over het project

Ook in dit project opgenomen:

Demoproef met Fertigatie met Renure 0.5 0.0 1.0
Demonstratie van het gebruik van mineralenconcentraat en fertraat ism loonbedrijf Kuunders
Deelname aan Agrarische Dagen Someren 2022 met demovelden
en organisatie van een landelijk congres over BSMO, CONGRES voorlopig programma dec 2021
Demonstratie van het gebruik van genoemde circulaire N- meststoffen in de groenteteelt en de suikerbietenteelt
Ontwerpen en beproeven AFREKENBARE STOFFENBALANS voor bedrijven met nieuwe stalsystemen