kunstmestvrijepeel.nl

                                Gebiedspecifieke aanpak geconcretiseerd

                   

  

Disclaimer: Aan de informatie verstrekt op deze site kunnen geen rechten worden ontleend, de stichting NCOK aanvaardt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid.

Dit project is gestart op 1 jan 2022 en een vervolg op het  DAW/POP3 demoproject Precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant uitgevoerd op grond van PROJ-00203 Positieve beschikking – NB

                                        Doel :  uitvoering geven aan pijler 2 van het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn

Bron : Factsheet-7eAP-3+versie+270821

Werkwijze : Aansluiting bij lopende gebiedsprocessen, zoals Brabant Bemest Beter, BodemUP en initiatieven zoals de Agarische Dagen Someren, een en ander in nauwe samenwerking met DAW

Aanleiding :
1)De aanstaande invoering van het 7e Actieplan in 2022
2) De URGENTIE van actie door de sector, wil de boer aan het roer blijven
3 Over de gebiedspecifieke aanpak bestaat consensus met de overheid.
4) De eerste alinea van de landbouwparagraaf van het coalitie-akkoord van dec 2021 over kunstmestvervanging.
5)Verlenging pilot Mineralenconcentraat en pilot Kunstmestvrije Achterhoek 2022
6) De serie keukentafelgesprekken die ZLTO start in het gebied met ondernemers over de stikstofproblematiek
7) De start van www.beterestalbeteremestbetereoogst.nl
8) Last but not least : de recente oprichting van de nieuwe ZLTO  afdeling : “De Peel”

Kunstmestvervanging slaat veel vliegen in één klap en is anno 2022 volledig realiseerbaar, kwantatief en kwalitatief vanwege de investeringen in precisiebemestingsapparatuur, kunstmestvervangende precisiemeststoffen en precisiebemestingsadviezen van de afgelopen 10 jaar. Kunstmestvervanging biedt niet alleen een oplossing voor de nitraatprobelematiek, maar voor veel meer URGENTE problemen , of het nu gaat om de zorgen voor klimaat,stikstof*, biodiversiteit, bodemkwalitet of verdienvermogen van de sector.

Acties : 15  jan 2022  Lancering van de probeer&leerservice bij de telers in het gebied. 
              17+18 september 2022 Demonstraties tijdens de Agrarische Dagen Someren

Hier gaat het om bij de Probeer&Leerservcie:

1    Probeer en leer Meer gras met meer eiwit                               2  Probeer en leer Meer opbrengst minder uitspoeling

                                                              Zie ook probeerleer.nl

 

Achtergronddocumentatie  en instructievideo’s

FACTSHEETS
FACTSHEET 12 DAW Minder uitspoelingsgevoelige N meststoffen
FACTSHEET Kunstmestvervangen zo doe je dat 25 11 2021
FACTSHEET Stikstof uit chemische luchtwassers spuiloog kmvervanger nr 1 17 10 2021
FACTSHEET POP3 Precisiebemesting Mineralencencentraat een geschikte precisiemeststof sept 2021.
FACTSHEET Profit-from-Placement-A4-pages-YARA
INSTRUCTIEVIDEO’S
Precisiebemesting van aardappelen tijdens groei met RENURE 0.5 0.0 1.0 van MtsThelosen juni 2021
Aardappels poten en spuiloog toedienen in één werkgang met de Brabantia, Toon Kuiper, Soerendonk 2016
De Vinasse-applicator van Mts. Rodenburg, Zeewolde 2017
De precisiebemester voor kunstmestvervangers van melkveehouder Wibe van Vliet, Kamerik 2017
Voor meer video’s klik hier
DE VISIE VAN ZLTO over de bijdrage van kunstmestvervanging aan de reductie van stikstofemissie :  8  % :

Bron : https://www.zlto.nl/belangenbehartiging/speerpunten/keuzevrijheid-boeren-bij-reductie-emissies