landbouwakkoord2023.nl

Stichting NCOK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebruik van informatie of adviezen vestrekt op deze site

Programma Webinar 4 jan 2023 Een rationeel en effectief Landbouwakkoord 2023
Draaiboek    Webinar 4 jan 2023 Rationeel en effectief landbouwakkoord 2023
Aanmelden via een e-mail naar blc@precisiebemester.nl
 

Doel en aanleiding van deze website

Deze site beoogt snelle totstandkoming van een rationeel en effectief landbouwakkoord met certicering als kern  .

De aanleiding tot het samenstellen van deze site vormt de kamerbrief-toekomst-landbouw, Daarin worden proces en inhoud van het landbouwakkoord besproken, zie hieronder . De Minister vraagt  bij de TRANSITIE betrokken ketenpartijen om deel te nemen aan het akkoord.Op die uitnodiging reageert Stichting NCOK om te beginnen  langs deze weg.

De transitie operationeel gedefinieerd

In de kamerbrief wordt veel gesproken over de transitie , die het landelijk gebied ( zie passages over NPLG in de brief),  het  poductiesysteem (zie slot van de brief) of de aansluiting bij de circulaire economie kan betreffen (zie passsage over kringlooplandbouw). Een rationeel en effectief landbouwakkoord  behoeft een eenduidige operationele definitie van de beoogde transitie.In de visie van NCOK gaat de transitie om het bereiken van:
 een emissieloze kennisintensieve vitale gecertificeerde landbouw met de boer aan het roer.

Certificering

De kamerbrief maakt op verschillende plaatsen gewag van certificering als onderwerp van het landbouwakkoord, bijvoorbeeld waar het gaat om Securefeed. Daar wordt positief over geschreven. Een stoffenbalans is door zijn aard ook een relevant certificeringssysteem in de context van de transitie. Ook de KPI- aanpak kan behulpzaam zijn voor certificering.

Op pagina 6 van de Kamerbrief  staat het volgende over de stoffenbalans:
Het kabinet ” onderschrijft het streven naar meer doelsturing, om recht te doen aan de innovatieve kracht en goed ondernemerschap” van landbouwers en de Minister gaat “samen met partijen in gesprek over hoe we inzetten op een stoffenbalans en maakt hierover afspraken in het Landbouwakkoord” zie pag 6 Kamerbrief

Over de merites van een stoffenbalans valt op deze site onder  Afrekenbare StoffenBalans (ASB)  veel te lezen. Er bestaat groot draagvlak voor binnen en buiten de landbouwsector en snelle invoering ervan is een behartigingswaardig advies van Remkes.

Een landbouwakkoord, dat  certificering als hoofonderwerp heeft kan snel worden afgesloten.

Nieuws

Over inhoud en voortgang van het proces

Persbericht Landbouwakkoord kan snel gesloten worden 28 nov 2022 NCOK

4 JANUARI  2023 Webinar 4 jan 2023 Een rationeel en effectief Landbouwakkoord 2023
Voor wie: alle betrokkenen bij het landbouwakkoord
Aanmelden: via een mail naar: blc@precisiebemester.nl

Het landbouwakkoord volgens Kamerbrief 24 11 22

Bron:  Kamerbrief over de toekomst van de landbouw dd 24 nov 2022