4Jcirculairbemestingsadvies.nl

Deze site is een initiatief van NCOK met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor adviezen en informatie .

De bemestingsadviezen voor de akkerbouw gaan op de schop

Op 15 december 2022 heeeft de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt een herziening van de bemestingsadviezen  in het Handboek Bodem en Bemesting aangekondigd wegens gebrek aan precisie en circulariteit.

.

De nieuwe adviezen gaan over dynamisch gebruik van circulaire meststoffen volgens de vier juistheden van precisiebemesting, over de Afrekenbare StoffenBalans als managementsinstrument  en beogen hoge hectare-opbrengsten te combineren met emissiereductie.

Daarmee doen de best ecological means en de principes van de productie-ecologie zoals ontwikkeld door C.T. de Wit hun intrede in de bemestingsadvisering in Nederland. Dat betekent een grote stap op de weg naar een emissieloze vitale kennisintensieve landbouwsector. De stichting NCOK ziet dit als een historisch keerpunt in de bemestingsadvisering en een voorbeeld voor de EU. Gezien de doelstelling van de stichting NCOK wenst deze met kracht bij te dragen aan deze ontwikkeling en  wel door de volgende aktiviteiten.

1 Initiëren van de opstelling van een voorlopig dynamisch circulair bemestingsadvies 
2 Organisatie van de uniforme voorlichting op wetenschappeljke grondslag hierover
3 Bevordering van snelle invoering de Afrekenbare StoffenBalans
4 Agenderen van een licentie voor gebruik van toedieningsapparatuur voor circuaire precisiebemesting

De toekomst begint vandaag

De toekomstgerichte bemestingsdavisering zal in vier jaar voltooid zijn en er zullen tussentijds resultaten worden gerapporteerd. Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zullen echter in 2023 al geconfronteerd worden met verlaging van gebruiksnormen, bufferstroken, hoge kunstmestprijzen, klimaatverandering en verhoogde veiligheidseisen voor ammoniumnitraathoudende meststoffen.

Circulaire precisiebemesting biedt daarop het antwoord. In de visie van de stichting NCOK, mogen telers niet langer in de kou te staan waar het gaat om adequate advisering en dient prompt een begin gemaakt te worden met de invoering van verbeterde bemestingsadviezen op basis van beschikbare kennis en techniek die sinds het uitvoeren van het Programma Precisielandbouw ( 2010-2015) in ruime mate ter beschikking is gekomen en de reden van de oprichting van de stichting NCOK vormt.

Om telers en de opstellers van het toekomstgericht bemestingsadvies voorde akkerbouw behulpzaam te zijn volgt hierbij een voorstel voor een voorlopig dynamisch circulair precisiebemestingsadvies, waarbij  4J staat voor dynamiek en precisie en versie 0.0 voor het voorlopige karakter ervan.

4Jcirculairbemestingsadvies.nl   versie 0.0 

Inhoud 

1 Definitie circulaire precisiebemesting  zie www.kunstmestlooszuidholland.nl
2 De juiste meststof: zie www.kunstmestvervanging.nl
3 De juiste plaats : in de wortelzone, hiervoor zijn de precisiebemesters ontwikkeld, waarover op deze site alles te vinden is.
4 Het juiste tijdstip : in afhankeliikheid van beoogde opname en groeicurve
5 De juiste dosering : zie doseringsadviezen op deze site