Handleidingen

KIjk ook op www.deboeraanhetroer.nl voor videoverslagen van de wekelijkse webinars in januari en februari elk jaar voor erfbetreders&koplopers over de weg naar een emissieloze vitale landbouwsector.

Bij toepassing van rijenbemesting kan fors bespaard worden op meststoffen, nl. tot 30% bij stikstof en tot 50% bij fosfaatbemesting. De officiële bemestingsadviezen – vermeld op de uitslagformulieren van grondonderzoek van bv. Eurofins – gaan voor de meeste gewassen uit van breedwerpige toediening van kunstmeststoffen, wel wordt bij enkele gewassen gelukkig al een rijenbemestingsadvies gegeven. Daarmee zijn we al een klein beetje op weg naar een adviesbasis precisiebemesting met circulaire meststoffen, waar de praktijk nu behoefte aan heeft.

Handleidingen Precisiebemesting met circulaire meststoffen

Vooruitlopend daarop zijn er nu twee handleidingen opgesteld:

Download Handleiding Grasland
Download Handleiding Aardappelen

De stand van zaken voor het overige is als volgt:

Voor grasland zijn de doseringsadviezen voor stikstof 20 % lager dan bij breedwerpige toediening voor gebruik van ammoniakale stikstof in het voorjaar, zie daarvoor hoofdstuk 2.1.2.1 uit https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/bemestingsadvies.htm
Dat is een belangrijk gegeven voor de precisiebemesting met circulaire of low-footprint stikstofmeststoffen, die meestal ammoniakaal van aard zijn als het om stikstofmeststoffen gaat.

Een voorlopig rijenbemestingsadvies voor uien en aardappelen is te vinden op deze site .

Voor suikerbieten is inmiddels een officieel rijenbemestingsadvies beschikbaar op:
https://subsites.wur.nl/nl/handboekbodemenbemesting/Handeling/Bemesting/Stikstof/Suikerbieten.htm

Voor mais is een volledig rijenbemestingsadvies beschikbaar op:
https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/bemestingsadvies.htm

Over de voordelen van plaatsing van meststoffen in de wortelzone valt veel te lezen in het hoofdstuk Stikstofrijenbemesting uit:
https://subsites.wur.nl/nl/handboekbodemenbemesting.htm

Profit from Placement van Yara UK is een overtuigend en lezenswaardig document ten gunste van precisiebemesting: YARA – Profit from placement

De relevante passages uit de officiële adviesbases over precisiebemesting vindt u in de beide documenten hieronder:

Relevante passages uit bemestingsdavies voor grasland van CBGV nv 2017
Relevante passages uit Handboek bodem en bemesting voor pbm 22 12 2017