Home

                                           Nieuws :
19 april 24 Europese Commissie keurt Renure-voorstel Huitema goed
8 sept 23 “Kunstmestvrije Melkveehoudeij”.Visie LTO en 6 anderen 

Waarom deze website? 

Veel telers van gewassen in de open teelten en de weidebouw in Nederland zullen  voor het terugdringen van de emissies op hun bedrijf overstappen op bemesting met fossielvrije meststoffen en daarmee bijdragen aan een  kunstmestvrije landbouw . Dat is landbouwkundig rationeel en maatschappelijk zeer gewenst. De overstap versterkt bovendien de markt- en inkomenspositie van telers door
1 kostprijsverlaging met op z´n minst behoud van de hectareopbrengsten
2 hen  een uniek verkoopargument  (USP)  te verschaffen , namelijk “kunstmestvrij geproduceerd voedsel”.
De invoering van een Afrekenbare StoffenBalans zal genoemde overstap faciliteren als voorlichtings- en certificeringsinstrument.


Deze site van het samenwerkingsverband  Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kunstmestvervanging (NCOK) beoogt onafhankelijke, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde voorlichting  te geven over kunstmestvrije landbouw, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

Kunstmestvrije landbouw en precisiebemesting 

Kunstmestvrije landbouw beoogt emissiereductie door toediening van  fossielvrije meststoffen volgens de vier juistheden van bemesting: op de juiste plaats, in de juiste vorm, op het juiste moment, in de juiste dosering. Op deze site vind je hierover handleidingen voor de belangrijkste gewassen.

Wat is een precisiebemester ?

Een precisiebemester plaatst plantenvoeding in  alle mogelijke doseringen en vormen in de wortelzone, zonder emissies en zonder wortelbeschadiging, scherp begrensd of het  nu gaat om perceelsranden, rijpaden of de randen van het plantgat. Op deze site vind je video’s, foto’s en leveranciers van precisiebemesters, van low-tech tot high-tech.

NB: Een korrelstrooier is geen precisiebemester, omdat daarmee geen scherp begrensde  plaatsing in de wortelzone mogelijk is,ook al is deze uitgerust met weegunit, GPS- besturing en kanststrooivoorzieningen.

Wat zijn fossielvrije  meststoffen ?

Er bestaat anno 2024 een ruim aanbod van reststromen die wettelijk zijn toegestaan voor verhandeling en gebruik als fossielvrije meststoffen, kwalitatief en kwantitatief voldoende om in de vraag te voorzien die nu nog door fossiele kunstmest wordt bediend. Deze staan vermeld in Bijlage Aa behorend bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Op deze site vind je leveranciers van deze meststoffen.

Alles over RENURE meststoffen die gemaakt kunnen worden uit dierlijke mest ter vervanging van fossilee kunstmest vindt u op renure.nl.

NB: Biologische stikstoffixatie levert een belangrijke bijdrage aan de fossielvrije landbouw. Ook daar informeert deze site over.

 

 

Zijn er wetenschappelijk gefundeerde  bemestingadviezen voor fossielvrije emissieloze bemesting ?

De officiële websites met bemestingsadviezen www.bodemenbemesting.nl en www.bemestingadvies.nl  bevatten nog geen expliciete bemestingsadviezen, voor emissieloze fossielvrije bemesting ,maar wel adviezen voor doseringen bij plaatsing in de wortelzone voor sommige gewassen en sommige meststoffen. Je vindt die op deze site in het hoofdstuk handleidingen. NCOK bepleit een volledige herziening van beide websites en ziet deze site als een eerste aanzet daartoe.

Wie nemen deel in het samenwerkingsverband Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kunstmestvervanging ?

NCOK is opgericht op 10 mei 2024 en wordt geleid door  Landbouwcommunicatie BV en  functioneert met steun van bedrijven uit alle geledingen van de bemestingssector.

Wat is de doelstelling van het samenwerkingsverband NCOK ?

NCOK stelt zicht ten doel  bij te dragen aan de uitvoering van de Route- en Kansenkaart  van project `Moonshot kunstmestvrije landbouw,` een initiatief van de Topsector Agri & Food in 2024 genomen , een project dat wordt getrokken door Schuttelaar & Partners en Wageningen University & Research, in samenwerking met BO- Akkerbouw en het Ministerie van LNV. Er wordt onderzocht hoe in 10 jaar tot een Nederlandse land- en tuinbouw te kunnen  komen die alleen nog fossielvrije meststoffen gebruikt.

NCOK meent, dat kunstmestvervanging tegelijk hoeksteen en speerpunt van de emissieloze vitale landbouw is. De deelnemers in het samenwerkingsverband onderkennen daarbij, dat het bedrijfsleven anno 2024 een hoofdrol heeft te spelen bij de transitie naar emissieloze vitale landbouw en dat samenwerking met alle betrokkenen daarbij noodzakelijk is. Daarom steunen zij het initiatief van de Topsector Agri & Food van ganser harte in woord en daad.

Hoe definieert  samenwerkingsverband NCOK kringlooplandbouw ?

Kringlooplandbouw maakt uitsluitend gebruik van grond- en hulpstoffen verkregen uit recycling of uit hernieuwbare bronnen, aangewend met precisie zonder negatieve externe effecten per saldo.