Home

                                           Nieuws :
19 april 24 Europese Commissie keurt Renure-voorstel Huitema goed
8 sept 23 “Kunstmestvrije Melkveehoudeij”.Visie LTO en 6 anderen 

Waarom deze website? 

Veel telers van gewassen in de open teelten en de weidebouw in Nederland zullen  in het kader van het terugdringen van de emissies door de landbouw overstappen op precisiebemesting met meststoffen uit de circulaire economie, kortweg kringloopprecisiebemesting. Dat is landbouwkundig rationeel en maatschappelijk zeer gewenst. De overstap versterkt de markt- en inkomenspositie van telers door
1 kostprijsverlaging  zonder productiviteitsverlies en het
2 unieke verkoopargument.(USP) “circulair geproduceerd voedsel”.
De invoering van een gecertificeerde Afrekenbare StoffenBalans zal genoemde overstap extra aantrekkelijk maken.
Deze site van de stichting Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting (NCOK) beoogt onafhankelijke, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde voorlichting  te geven over kringloopprecisiebemesting, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

Wat is kringloopprecisiebemesting ?

Kringloopprecisiebemesting is toediening van circulaire plantenvoeding volgens de vier juistheden van bemesting: op de juiste plaats, in de juiste vorm, op het juiste moment, in de juiste dosering. Op deze site vind je hierover handleidingen voor de belangrijkste gewassen.

Wat is een precisiebemester ?

Een precisiebemester plaatst plantenvoeding in  alle mogelijke doseringen en vormen in de wortelzone, zonder emissies en zonder wortelbeschadiging, scherp begrensd of het  nu gaat om perceelsranden, rijpaden of de randen van het plantgat. Op deze site vind je video’s, foto’s en leveranciers van precisiebemesters, van low-tech tot high-tech.

NB: Een korrelstrooier is geen precisiebemester, omdat daarmee geen scherp begrensde  plaatsing in de wortelzone mogelijk is,ook al is deze uitgerust met weegunit, GPS- besturing en kanststrooivoorzieningen.

Wat zijn circulaire meststoffen ?

Er bestaat anno 2019 een ruim aanbod van reststromen die wettelijk zijn toegestaan voor verhandeling en gebruik als meststoffen, kwalitatief en kwantitatief voldoende om in de vraag te voorzien die nu nog door de kunstmest wordt bediend. Deze staan vermeld in Bijlage Aa behorend bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Op deze site vind je leveranciers van deze meststoffen. Alles over de RENURE meststoffen die gemaakt kunnen worden uit dierlijke mest ter vervanging van kunstmest vindt u  op renure.nl.

Zijn er wetenschappelijk gefundeerde  precisiebemestingsadviezen ?

De officiële websites met bemestingsadviezen www.bodemenbemesting.nl en www.bemestingadvies.nl  bevatten nog geen expliciete precisiebemestingsadviezen, maar wel adviezen voor doseringen bij plaatsing in de wortelzone voor sommige gewassen en sommige meststoffen. Je vindt die op deze site in het hoofdstuk handleidingen. NCOK bepleit een volledige herziening van beide websites en ziet deze site als een eerste aanzet daartoe.

Wie nemen deel in de stichting Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting?

NCOK is gesticht op 1 oktober 2019. De stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van Duport BV, Landbouwcommunicatie BV en  Stelt BV en functioneert met steun van bedrijven uit alle geledingen van de bemestingssector.

Wat is de doelstelling van NCOK ?

NCOK stelt zicht ten doel uitvoering te geven aan de visienota van LNV dd sept 2018  “Nederland koploper in kringlooplandbouw“ door de bevordering van objectieve op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde voorlichting over precisiebemesting met circulaire plantenvoeding.

Uitgangspunt van het handelen van de stichting vormt het gegeven, dat kringloopprecisiebemesting tegelijk hoeksteen en speerpunt van de kringlooplandbouw is. De stichting onderkent daarbij, dat het bedrijfsleven anno 2024 een hoofdrol heeft te spelen bij de transitie naar kringlooplandbouw en dat samenwerking met alle betrokkenen daarbij een voorwaarde is.

Hoe definieert de stichting NCOK kringlooplandbouw ?

Kringlooplandbouw maakt uitsluitend gebruik van grond- en hulpstoffen verkregen uit recycling of uit hernieuwbare bronnen, aangewend met precisie zonder negatieve externe effecten per saldo.