Home

Doel van deze website:

Deze site van het samenwerkingsverband 
Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kunstmestvervanging (NCOK) beoogt onafhankelijke, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde voorlichting  te geven over precisiebemesting met fossielvrije meststoffen, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke aansprakelijkheid.                                         

Cruciaal nieuws :

5 juni 2024 Start Moonshot project 2035 Fossielvrije Meststoffen
19 april 2024 Europese Commissie keurt Renure-voorstel Huitema goed
8 sept 2023 “Kunstmestvrije Melkveehoudeij”.Visie LTO en 6 anderen 

Waarom deze website? 

Een toenemend aantal telers van gewassen in de open teelten en de weidebouw in Nederland zijn op weg de emissies op hun bedrijf terug te  dringen door precisiebemesting met fossielvrije meststoffen .

Dat is maatschappelijk  zeer gewenst en
versterkt gelijktijdig de markt- en inkomenspositie van telers door
1 kostprijsverlaging met op z´n minst behoud van de hectareopbrengsten
2 hen  een uniek verkoopargument  (USP)  te verschaffen , namelijk “kunstmestvrij geproduceerd voedsel”.

De invoering van een Afrekenbare StoffenBalans ziet NCOK  als onontbeerlijk beleids, voorlichtings- en certificeringsinstrument.

Precisiebemesting met fossielvrije meststoffen : veel vliegen in 1 klap  

Produktie en gebruik van fossiele meststoffen veroorzaakt ernstige milieuschade, die vermijdbaaar is bij de huidige stand der techniek,  met gelijktijdig behoud van de gebruikelijke hoge hectareopbrengsten. Het gaat daarbij om klimaatschade, emissies naar lucht en water en om verlies aan biodiversiteit, te voorkomen door toediening van  fossielvrije meststoffen volgens de vier juistheden van precisiebemesting: op de juiste plaats, in de juiste vorm, op het juiste moment en in de juiste dosering. Op deze site vind je hierover handleidingen voor de belangrijkste gewassen.

Wat is een precisiebemester ? Hierover bestaat veel misverstand !

Een precisiebemester plaatst plantenvoeding in  alle mogelijke doseringen en vormen in de wortelzone, zonder emissies en zonder wortelbeschadiging, scherp begrensd of het  nu gaat om perceelsranden, rijpaden of de randen van het plantgat. Op deze site vind je video’s, foto’s en leveranciers van precisiebemesters, van low-tech tot high-tech.

DUS : Een centrifugaalstrooier is geen precisiebemester, omdat daarmee geen scherp begrensde  plaatsing in de wortelzone mogelijk is,ook al is deze uitgerust met weegunit, GPS- besturing en kanststrooivoorzieningen.

Wat zijn fossielvrije  meststoffen ?

1 Reststromen die wettelijk zijn toegestaan voor verhandeling en gebruik als fossielvrije meststoffen, kwalitatief en kwantitatief  om in de vraag te voorzien die nu nog door fossiele kunstmest wordt bediend. Deze staan vermeld in Bijlage Aa behorend bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Op deze site vind je leveranciers van deze meststoffen.

2 RENURE meststoffen die gemaakt kunnen worden uit dierlijke mest ter vervanging van fossiele meststoffen vindt u op renure.nl.

3 Biologische stikstoffixatie levert een belangrijke bijdrage aan de fossielvrije bemesting. Ook daar informeert deze site over.

4 Dierlijke mest en ander organische meststoffen, die in de regel dienen als meststoffen aan de basis.


Zijn er wetenschappelijk gefundeerde  bemestingadviezen voor fossielvrije precisiebemesting ?

De officiële websites met bemestingsadviezen www.bodemenbemesting.nl en www.bemestingadvies.nl  bevatten nog geen expliciete bemestingsadviezen, voor emissieloze fossielvrije bemesting ,maar wel adviezen voor doseringen bij plaatsing in de wortelzone voor sommige gewassen en sommige meststoffen. Je vindt die op deze site in het hoofdstuk handleidingen. NCOK bepleit een volledige herziening van beide websites en ziet deze site als een eerste aanzet daartoe.

Wie nemen deel in het samenwerkingsverband Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kunstmestvervanging ?

NCOK is een samenwerkingsverband, dat zijn oorsprong vindt in het Programma Precisielandbouw , dat gelopen heeft van 2010 tot 2015.

 De huidige vorm dateert van  10 mei 2024 en wordt geleid door  Landbouwcommunicatie BV en  functioneert met steun van bedrijven uit alle geledingen van de bemestingssector.

 

Wat is de doelstelling van het samenwerkingsverband NCOK ?

NCOK stelt zicht ten doel  bij te dragen aan de snelle adoptie van precisiebemesting met fossielvrije meststoffen, ook wel kunstmestvervanging genoemd. NCOK meent, dat kunstmestvervanging tegelijk hoeksteen en speerpunt van de emissieloze vitale landbouw is.

De deelnemers in het samenwerkingsverband onderkennen daarbij, dat het bedrijfsleven een  belangrijke rol heeft te spelen bij de transitie naar emissieloze vitale landbouw en dat samenwerking met alle betrokkenen daarbij noodzakelijk is. Daarom steunen zij het alle initiatieven op dit gebied van harte in woord en daad. 

Het Moonshot project 2035 Fossielvrije Meststoffen van LNV en anderen verdient daarbij speciale steun door het beroep dat gedaan wordt op het bedrijfsleven. Vandaar de lancering van de site www.moonshot2035fossielvrijemeststoffen.nl

Hoe definieert  samenwerkingsverband NCOK kringlooplandbouw ?

Kringlooplandbouw maakt uitsluitend gebruik van grond- en hulpstoffen verkregen uit recycling of uit hernieuwbare bronnen, aangewend met precisie zonder negatieve externe effecten per saldo.