bestpractices2024.nl

Deze site is een initiatief van NCOK met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor adviezen en informatie

Nieuws
Programma Bijeenkomst Renure Effecten op bodemkwaliteit en groei 20 maart 2024 Overloon eo

Over deze site

DOEL: Uniforme moderne landbouwvoorlichting over best practices om de uitspoeling van nutrienten naar het oppervlaktewater te verminderen op bedrijfsniveau. Best practices impliceert behoud van productiviteit.

DE CONTEXT : Het stikstofbeleid, het klimaatbeleid, het biodiversiteitbeleid, de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Precursorenrichtlijn, (in casu art 6 lid b).

DOELGROEP :  Agrarisch ondernemers, erfbetreders, beleidsfunctionarissen en overige stakeholders, waaronder afnemers,  toeleveranciers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

AANLEIDING : Kamerbrief van 5 december 2023 Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutrienten-verontreinigde gebieden op pag 3 :


BEST PRACTICES, waar gaat het dan om ?

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet zal zich naar verwachting laten inspireren door de lijst met maatregelen in BOOTLIJST van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, die opgesteld is in gezamenlijkheid, waaronder ook de waterschappen. Dit document vormt sinds jaar en dag de wetenschappelijke en praktische basis voor de inspanningen van private en publieke organisaties op het gebied van reductie van emissies naar grond en oppervlaktewater. Het heeft veel bijgedragen aan de reductie van emissies. Maar we zijn er nog niet , zoveel moge duidelijk zijn gezien het nu ingezette beleid om de N-gebruiksnormen te verlagen . Dus is actie geboden om voort te gaan met de versnelling van de adoptie van de BOOTLIJST maatregelen. Naast de maatregelen die de bodemconditie betreffen gaat het daarbij vooral om deze best practices :

Vanwege de urgentie van de problematiek, organiseert NCOK in gezamelijkheid ook in 2024 weer seminars en webinars over deze best practises voor ondernemers en erfbetreders, zie www.deboeraanhetroer.nl,
onder de titel “Behoud van opbrengsten bij verlaagde N- gebruiksnormen, hoe doe je dat ? “


SAMENWERKING MET GROEN KENNISNET GKN

Voor effectieve kennisoverdracht naar de doelgroepen wordt daarbij samengewerkt met Groen KennisNet, bijvoorbeeld in het Dossier Precisiebemesting van GKN . Dit dossier gaat over bovenstaande maatregelen .

 

VOORTS KOMEN LAAGHANGEND EN HOGERHANGEND FRUIT  in webinars en tijdens beurzen aan de orde

Deze maatregelen zijn overigens
onderdeel van het vele

 laaghangend en hogerhangend fruit
dat beschikbaar is om emissiereductie
te realiseren. Dat fruit is heden ten dage gelukkig ruim voorhanden, zie hiernaast. 

Door managementmaatregelen en investeringen in innovaties kan maatwerk op bedrijfsniveau worden uitgevoerd. Hierover wordt gerapporteerd in webinars en seminars tijdens de Rundvee&Mechanisatie Vakdagen

Uitbreiding van deze site

Zodra de rapportage overde best practices van de CDM is verschenen zal deze op deze site worden gepubliceeerd

TOT SLOT
Er bestaat een groot draaagvlak voor doelsturing zoals bijvoorbeeld geadviseerd door de Commissie Remkes door middel van  de Afrekenbare StoffenBalans. Doelsturing veronderstelt  adequate kennisoverdracht door moderne uniforme landbouwvoorlichting. NCOK draagt daar graag initierend en katalyserend aan bij door middel van oa deze website.

Daarnaast initieert NCOK in 2024 voorlichtingsprojecten in het kader van subsidieregeling-stimulering-uitvoering-maatregelen-deltaplan-agrarisch-water , kortweg DAW-impuls.