kennisdeken.nl

Deze site is een initiatief van NCOK met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor adviezen en informatie .

DOEL: Op gang brengen van uniforme moderne landbouwvoorlichting aangaande reductie van STIKSTOFemissies op bedrijfsniveau om aldus bij te dragen aan de verdunning van de STIKSTOFDEKEN in een brede coalitie van alle betrokkenen.

DOELGROEP :  Agrarisch ondernemers, erfbetreders, beleidsfunctionarissen en overige stakeholders, waaronder afnemers,  toeleveranciers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

AANLEIDING : Doelsturing is op komst voor de oplossing van de emissieproblematiek.


DOELSTURING
veronderstelt KENNIS
bij alle betrokkenen over
het laaghangend en hogerhangend fruit
dat beschikbaar is om emissiereductie
te realiseren. Dat fruit is heden ten dage gelukkig ruim voorhanden, zie bijvoorbeeld hiernaast. 

Door managementmaatregelen en investeringen in innovaties
gebaseerd op kennis kan
maatwerk op bedrijfsniveau worden uitgevoerd.

Zonder kennisoverdacht geen doelsturing

Het komt er nu dus op aan de kennisoverdracht op gang te brengen.

Daarbij gaat het om INHOUD en ORGANISATIE van de landbouwvoorlichting over emissiereductie op moderne leest in een brede coalitie.
Over deze twee onderwerpen gaat het eerste webinar van www.deboeraanhetroer.nl in januari 2024 getiteld:

“Kennisdeken in plaats van stikstofdeken”  Webinar januari 2024

over de organisatie en inhoud van uniforme objectieve landbouwvoorlichting aangaande stikstofemissiereductie

Nadere informatie volgt hier.

Deze site is in ontwikkeling, mede afhankelijk  van de uitkomst van genoemd webinar.

Nadere informatie : blc@precisiebemester.nl      9 november 2023