kunstmestlooszuidholland.nl

                                           

          

      

Welkom op deze site zonder opsmuk van het POP3-Demoproject
Precisiebemesting met circulaire meststoffen: Kunstmestloos Zuid-Holland

Nieuws

‘Moonshot’ project KUNSTMESTVRIJE LANDBOUW gestart mei 2024

Het gaat om een initiatief van de Topsector Agri & Food, dat wordt getrokken door Schuttelaar & Partners en Wageningen University & Research, in samenwerking met BO Akkerbouw en LNV.  Er wordt onderzocht hoe in 10 jaar tot een Nederlandse land- en tuinbouw te komen die alleen nog fossielvrije meststoffen gebruikt.
Dit onderzoek zal na de zomer 2024 een Route- en Kansenkaart (REK) opleveren, zijnde een samenhangend overzicht van wat er wanneer nodig/mogelijk is, welke innovatie daarvoor ontwikkeld of ontsloten moet worden, voor en met welke stakeholders dit zal zijn en aan welke randvoorwaarden daarnaast voldaan moet worden om samen de transitie naar een kunstmestvrije landbouw mogelijk te maken.

Verwacht mag worden dat samenwerking gezocht zal worden met het project ” Precisiebemesting met circulaire meststoffen: Kunstmestloos Zuid-Holland” . Deze site rapporteert daarover en bevat genoemde route- en kansenkaart de facto.

Alles over deze site

                                                                       Definitie van precisiebemesting :
Toediening van de juiste meststoffen (circulair, niet uitspoelingsgevoelig), op de juiste plaats (scherp begrensd in de wortelzone), op het juiste moment, (als het gewas erom vraagt ), in de juiste dosering (mondjesmaat , in aanvulling op hetgeen de bodem levert) ter verkrijging van de beogde opname.
                                                                                    Handleidingen
        Zie voor praktische toepassing van de definitie de HANDLEIDINGEN. voor kringloopprecisiebemesting per gewas.
                                                        Let op !  Een korrelstrooier is geen precisiebemester .
Ook al is een korrelstrooier voorzien van automatische dosering op basis van taakkaarten, dan nog is het geen precisiebemester, omdat de meststoffen niet geplaatst worden in de wortelzone en  niet scherp begrensd kunnen worden toegediend bijvoorbeeld om rijpaden niet te bemesten.

                                                                Wie verlenen subsidie aan dit project ?

Dit project ontvangt subsidie van de EU en de provincie Zuid-Holland op grond van Besluitnummer
PZH-2019-676611069 (DOS-2017-0009484) van Gedeputeerde Staten genomen op 19 januari 2019 als
Beslissing Subsidie voor POP3 Kunstmestloos Zuid-Holland 2019

Het project is het vervolg  op het project uit 2017, zoals beschreven in het Projectplan Precisiebemesting in de open teelten definitieve versie 5 12 2017 en wordt eveneens uitgevoerd door Kennis Center voor Groene Groei te Driebergen zie www.kcgg.nl onder leiding van Wim de Hoop, in samenwerking met Stichting NCOK.

                                                                      Wat vindt u op deze site ?

In de kop van deze pagina  vindt u informatie over:
leveranciers van precisiebemesters, leveranciers van circulaire precisiemeststoffen, precisiebemestingsadviezen, achtergronddocumentatie ,video’s en de nuttige handleidingen.

Hieronder op deze pagina vindt u informatie over :
nieuws en de aktiviteiten van het project.

Disclaimer : Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De projectleiding, noch de subsidieverstrekkkers aanvaarden verantwoordelijkheid voor gebruik van informatie en adviezen van deze site.

Door de coronamaatregelen zijn in 2020 en 2021 veel demonstraties vervangen door TELEDEMO’s, webinars  en Instructievideo’s Teledemo’s  combineren de gebruikelijke Power Point presentaties, die altijd voorafgaan aan een demonstratie , met een video-opname van die demonstratie . Teledemo’s zijn kort en krachtig in het overbrengen van de  kernboodschap. De instructievideo’s tonen vooral werkende machines uit de praktijk en duren langer, nl ca 20  minuten.

Produkten van dit project

Factsheets

FACTSHEET POP 3 ZH Maatregelen Nutrientenbenutting BOOTlijst 2022 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer juli 2024 FACTSHEET POP 3 ZH Organisatie&inhoud voorlichting CIRCULAIRE PRECISIEBEMESTING sept 2023
FACTSHEET POP 3 ZH  Alle precisiebemesters op een rij  30 nov 2022
FACTSHEET POP 3 ZH Nederland kan zonder N kunstmestuit de fabriek 20 sept 2022
FACTSHEET POP 3 ZH Profijt van precisie met circulaire meststoffen 20 sept 2022
FACTSHEET POP 3 ZH RenureFertigatie: Fertigatie met ciculaire plantenvoeding 31 aug 2022
FACTSHEET POP3 Kunstmestvervanging Hoe doe je dat nu precies oktober 2021
FACTSHEET POP3 Stikstof uit chemische luchtwassers (spuiloog) kunstmestvervanger nr 1 ! okt 2021
FACTSHEET POP3 Precisiebemesting Wat is dat nu precies sept 2021
FACTSHEET POP3 Precisiebemesting De precisiebemester Rijnland 20 sept 2021

FACTSHEET POP3 Precisiebemesting Mineralenconcentraat een geschikte precisiemeststof sept 2021.
FACTSHEET 12 DAW Gebruik minder uitspoelingsgevoelige N meststoffen
FACTSHEET 24 DAW Verdun drijfmest bij het uitrijden

Teledemo’s 

Meindert Stolk Gedeputeerde Zuid-holland Openingswoord  Dag van de Kringlooplandbouw 21 juni 2022
TELEDEMO Hooidrogen anno 2021. Emissiereductie met een verdienmodel  juni 2021

Instructievideo’s

INSTRUCTIEVIDEO 9 : ALLES OVER DE POP3+ 2022 SUBSIDIEREGELINg 30 NOV 2022
INSTRUCTIEVIDEO 8: Profijt van precisie in criculaire bemesting Vollegrondsgroenteteelt 20  sept 2022
INSTRUCTIEVIDEO 7: Profijt van Precisie in circulaire bemesting Akkerbouw 20  sept 2022
INSTRUCTIEVIDEO 6: Profijt van precisie in circulaire Precisiebemesting Grasland 20  sept 2022
INSTRUCTIEVIDEO 5: Een simpel systeem voor Inline blenden bij het  zodebemesten 24 mei 2022
INSTRUCTIEVIDEO 4 : Inline blenden van drijfmest+water+spuiloog 24 mei 2022
INSTRUCTIEVIDEO 3: De Probeer&Leer service toegelicht door Arjo Klok uit  Rhoon 28 jan 2022
INSTRUCTIEVIDEO 2:  Af-&uitspoeling van nitraat in de ruggenteelt, oorzaken en hoe voorkom je het april 2021
WEBINARVIDEO’s uit de webinar serie “Op weg naar een emissieloze landbouw” jan 2021 en daarna
INSTRUCTIEVIDEO 1 Precisiebemesting op stoeptegelniveau 15 sept 2020 

OVERIGE  VIDEO’s

21 juni 2022 Video Webinar Dag van de kringlooplandbouw over Perspectief voor de landbouw 
Video openingswoord Gedeputeerde Zuid-Holland

PPT’s

PPT Opbrengstbehoud bij verlaagd N- verbruik is mogelijk Westmaas Herre Bartlema16 jan 2024
PPT Fertigatie de Ultieme Presiciebemesting  van Iperen J Aarnoudse 16 jan 2024

PPT  INHOUD EN ORGANISATIE voorlichting Kunstmestvrije Melkveehouderij H Bartlema W de Hoop 19 9 23
PPT  AANLEIDING EN DOEL WEBINAR OVER SUBSIDIEREGELING POP3 + Herre Bartlema NCOK 30 nov 22

PPT   Openingswoord  Precisiebemesting circulaire meststoffen Ardy Saarloos PZH 30 nov 2022
PPT  Poolse en Ned aanpak kunstmestcrisis vergeleken Herre Bartlema 30 nov 2022
PPT  De SubsidIeregeling PO3+ 2022 toegelicht  Wim de Hooop KCGG 30 nov 22
PPT  ALLE MACHIMNES OP EEN RIJ Herre Bartlema NCOK 30 nov 2022

PPT  Circulair bemest gras voeren met precisie sturen op ureumgehalte 30 11 22 w de Hoop
PPT CIRCULAIRE PRECISIEBEMESTING, de machinesop een rij NCOK 30 NOV 2022 HERRE BARTLEMA
PPT Profijt van precisie in de circulaire precisiebemesting van grasland 20 sept 2022
PPT Denken en doen Precisiebemestingscoöperatie Rijnland tbv een emissieloze melkveehouderij 20 9 22
PPT  Circulaire precisiebemesting Herre Bartlema 21 juni 2022
PPT Gevolgen van de oorlog in Oekraine voor Kunstmestmarkt Herre Bartlema 24 mei 2022

PPT Inventarisatie maatregelen techniek en management voor N- emissiereductie Wim de Hoop 19 april 2022


PPT Blauwdruk van de ASB en voorbeelden van meetgegevens Herre Bartlema 21 september 2021
PPT PECHA KUCHA Alle innovaties voor emissiereductie op een rij in 20 sheets Wim de Hoop 23 april 2021
PPT De essentie van precisiebemesting 8 jan 2021 Herre Bartlema NCOK 8 jan 2021
PPT Precisiebemesting nu opgenomen in Besluit gebruikmeststoffen artikel 6  11 dec  2020
PPT Ammoniumstikstof nu in de officiele adviezen Herre Bartlema NCOK 11 dec 2020
PPT Meer en beter eiwit met ammoniumstikstof W de Hoop KCGG 11 dec 2020
PPT De CO2 -voetafdruk van N-meststoffen  Herre Bartlema NCOK 11 dec 2020
PPT De infrastructuur is er ! Overzicht van machines en meststoffen   Herre Bartlema  NCOK 11 dec 2020
PPT Ammoniumstikstof voor lagere bemestings en voerkosten Herre Bartlema NCOK  11  dec 2020
PPT Probeer&leer : een voorbeeld van innovatieve communicatie   Herre Bartlema  NCOK 11 dec 2020

Aktiviteiten 2024

26 april 2024 Wassenaar Slotbijeenkomst POP3 project Precisiebemesting ZH  2024 met RENURE in de schijnwerpers
16 februari 2024 Aaarlanderveen  Bijeenkomst Circulaire precisiebemesting met RENURE na afbouw derogatie
16 jan 2024 Westmaas  Programma Seminar Wat te doen bij verlaagde N- gebruiksnormen 16 jan 2024

Aktiviteiten 2023

29 november 2023 Seminar Slim en rendabel naar emissieloze landbouw ism Easy Fairs tijdens RMV Beurs te Gorinchem

19 september 2023: Voorlichtingsbijeenkomst ” Kunstmestvrije Melkveehouderij”  ism Precisiebemestingscooperatie Rijnland
Jan-sept 2023  Training Bodem en Bemesting Wassenaar

Uitgevoerd in 2022

30  november 2022 11.00-12.30 Webinar  Subsidieregeling PO3+ 2022 toegelicht 
30  november 2022 13.00- 14.30 Seminar Kunstmestcrisis,stikstofcrisis, derogatiecrisis  Grorinchem 
20 september 2022  Dag van de Precisiebemestingscoöperatie Rijnland ,
Profijt van precisie  20 sept 2022   Denken en doen door Precisiebemestingscoöperatie Rijnland 20 sept 2022
31 augustus 2022 Informatiebijeenkonst met ketenpartner van Iperen Fertigatie FACTSHEET RenureFertigatie 31 aug 2022
21 juni 2022 Dag van de Kringlooplandbouw Zevenhoven zie ook zie video en FLYER
24 mei 2022 Demonstratie KUNSTMESTVERVANGING  Wassenaar ,
19 april 2022 Demonstratie  Circulaire Precisiebemesting Wassenaar
1 maart 2022 Presentatie voor Studieclub DLV Avies te Bodegraven
14 januari 2022  met medewerking van RVO en DAW organisatie van een WEBINAR over de regeling voor GEH

Uitgevoerd in 2021

10 december 2021 WEBINAR “Slim en rendabel naar een emissieloze landbouw” ism Easy Fairs te Gorinchem.
Dit kwam in de plaats van een seminar dat gepland was tijdens de RMV beurs in november 2021,maar uitgesteld werd vanwege de coronamaatregelen.Het webinar vormde een goed alternatief. Het project werkt sinds de start  in 2018 nauw samen met Easy Fairs.  VIDEO Het complete webinar, overzichtelijk in aparte hoofdstukken te zien
13 oktober 2021 Publicatie FACTSHEET Kunstmestvervangen zo doe je dat 25 11 2021ijzer.nl

8 oktober  2021 Webinar over de lancering van de WIKI zie www.deboeraanhetroer.nl
en Webinar (in het Engels) over de INS&OUTS  van de Accountable Material Balance, zie www.circularfarmingplatform.nl
21 september 2021 Open Dag Precisiebemestingscooperatie Rijnland   zie  ook  www.precisiebemestingscooperatie.nl
Publicatie 5 Factsheets
21 juni 2021  Dag van de Kringlooplandbouw : Webinar 21  juni 2021 Slim&Rendabel naar een emissieloze landbouw
28 mei 2021 afsluiting van de serie Webinars “Op weg naar een emissieloze levensvatbare landbouw ” uitgevoerd in samenwerking  met  DAW en BrabantBemestBeter en bedoeld voor erfbetreders en koplopers.
Zie www.deboeraanhetroer.nl  voor de video’s, het gaat om de volgende actuele onderwerpen:
    28 mei 2021: Het Landbouwakkoord nabij: emissiereductie,biodiversteit en verdienmodel geregeld
    23 april 2021: Emissiereductie en biodiversiteitsherstel,  afrekenbare pijlers van een landbouwakkoord
    26 maart 2021: Contouren van een landbouwakkoord
   19 maart 2021: Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt. 
   12 maart 2021: Emissiereductie in de stal en daarbuiten 
   05 maart 2021: Op weg naar een kunstmestloze landbouw. Kunstmestvrije Achterhoek/ Zuid-Holland/Aardappelteelt
   26 februari 2021:De Afrekenbare StoffenBalans, essentie en stand van zaken: “Minas 2.0”
   19 februari 2021:Nitraatresidumetingen, hoeksteen van de Afrekenbare StofffenBalans
   12 februari 2021:Fertigatie met kunstmestvervangers ,renurefertigatie
   05 februari 2021: Bemesting in de rij, iedereen blij
   29 januari 2021: Sleepslangen op maat, sparen werkgangen, topopbrengsten
   22 januari 2021: Mineralenconcentraat en zwavelzure ammoniak uit luchtwassers, gamechangers
   15 januari 2021: Diepwortelend gras komt de emissieloze landbouw van pas
   08 januari 2021: Alles over Precisiebemesting voor erfbetreders
   11 december 2020: De merites  van ammoniumstikstofbemesting

30 april 2021 :  Start PROBEER&LEER trainingen  voor het seizoen 2021.
                        
Vooruitlopend op de  te verwachten erkenning van mineralenconcentraat als kunstmest, biedt
                         het project telers in de open teelten en melkveehouders trainingen aan om vertrouwd te raken
                         met het gebruik van kunstmestvervangers, zoals mineralenconcentraat en zwavelzure
                        
ammoniakoplossing. die als kunstmest mogen worden behandeld in de mestboekhouding.
                         Hoeksteen van de training is het  beoordelen van de bodemkwaliteit. Op basis  daarvan
                         worden enkele hectares met circulaire meststoffen met een lichte precisiebemester
                         van de uitleenservice ,
waarbij de toedieningskosten voor rekening van het project komen.

3 april 2021 Publicatie INSTRUCTIEVIDEO Af-&uitspoeling van nitraat in de ruggenteelt, hoe voorkom je het
31 maart 2021  Wassenaar officiele ingebruikstelling precisiebemester Rijnland   

25 januari 2021  Start van een  inventariserend onderzoek naar de  balanstechnische, fraudebestendigheids- , sociaalpsychologische en de EU-landbouwpolitieke aspecten  van de Afrekenbare StoffenBalans voor stikstof op grondgebonden melkveehouderijbedrijven in Nederland ondersteund door studenten van Universiteit Leiden in het kader van de samenwerking van het project met het onderwijs. Het technisch onderzoek wordt uitgevoerd op de bedrijven van de precisiebemestingscooperatie te Wassenaar Zie voor meer info de subpagina’s : Accountable  Material Balance

27 november 2020 Wageningen Presentatie van het project tijdens WEBINAR op de Dag van de Precisiebemesting

9 oktober 2020 Presentatie van het projekt tijdens Annual Forum on circularity  te Wageningen Annual Forum: Together towards circular farming in the Netherlands.

7 oktober 2020  Publikatie van de video van de aanbieding op 30 september voor  het gebouw van de Tweede Kamer
waarin het bestuur van de stichting Certificering Afrekenbare StoffenBalans de Routekaart naar ASB 3 10 2020 aanbiedt aan Helma Lodders. In deze video geven de bestuursleden ook een toelichting op de achtergrond en noodzaak van de Routekaart.

30 september 2020  Den Haag  Vijverberg Aanbieding aan Helma Lodders Lid en landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de VVD van de Routekaart naar ASB 3 10 2020, het resultaat van het expertsymposium op 15 september 2020 over de Afrekenbare StoffenBalans

15 September 2020 te Wassenaar “Dag van de Precisiebemestingscooperatie Rijnland”Het openingswoord werd verricht door Helma Lodders Lid en landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de VVD.  Zie  voor verslag Naar nul emissie door precisie Verslag 15 sept 2020 en voor programma  www.precisiebemestingscooperatie.nl
Door het DELTAPLAN AGRARISCH WATERBEHEER is een zeer instructief videoverslag van de demonstraties met precisiebemesters gemaakt.Precisiebemesting op stoeptegelniveau op 15 sept 2020 tijdens de Dag van de Precisiebemestingscooperatie 
De expertsbijeenkomst die in de ochtend plaatsvond over de Afrekenbare StoffenBalans heeft een vaststelling van de  Routekaart naar de Afrekenbare StoffenBalans opgeleverd, die op 30 september, ziehierboven,  wordt aangeboden aan Helma Lodders. Meer hierover op afrekenbarestoffenbalans.nl

14 September 2020 Lancering Teledemo diepwortelend gras komt de kringloop van pas
5 september 2020 Opstelling concept Routekaart naar de Afrekenbare Stoffenbalans  en Stichting Certificering Afrekenbare Stoffenbalans i/o opgericht, zie afrekenbarestoffenbalans.nl

15 Augustus 2020 te Westmaas  Aardappeldemodag. Het project was aanwezig met een stand en de demonstratie sleepslangen op maat met drijfmest en mineralenconcentraat, zoals ook beschreven in AardappelDD 2020 bewijs van aanwezigheid
15 juni 2020 De Precisiebemestingscooperatie Rijnland, opgericht mede dankzij dit project, heeft een subsidie ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  voor de ontwikkeling van een lichte precisiebemester  voor circuliare precisiemeststoffen, zie www.circulair-ketenproject-rijnland-nl

Uitgevoerd in 2019

23 September 2019 Wassenaar COMMUNICATIEBIJEENKOMST HIGH- EN LOWTECH PRECISIEBEMESTERS
  DE BODEM SECUUR GEVOED MET CIRCULAIRE MESTSTOFFEN ZONDER INSPORING zie voor het programma WASSENAAR 23 september 2019   en  voor de hand out  Wassenaar 23 september Handout