kunstmestlooszuidholland.nl

                                           

          

      

Welkom op deze site zonder opsmuk van het POP3-Demoproject
Precisiebemesting met circulaire meststoffen Kunstmestloos Zuid-Holland

Nieuws

Op 6 december publiceert RVO de details van de subsidieregeling voor groen economisch herstel in de landbouw zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3-wegwijzer/subsidie-voor-groen-economisch-herstel-landbouw

Op 10 december organiseren we met medewerking van RVO en Easy Fairs drie webinars “RMV ONLINE”, klik hier voor het prgramma !  over de regeling en de investeringen die daar bij passen. We hopen daarmee maximale benutting van de regeling te bewerkstelligen.
Zo komt de emissieloze landbouw snel nabij, met de boer aan het roer. Niet praten maar poetsen.
Aanmelden via deze link : https://registration.gesevent.com/survey/02xtj6xktlyhd?_ga=2.104500162.336946998.1638518398-817233341.1634632898

Alles over deze site

                                                                       Definitie van precisiebemesting :
Toediening van de juiste meststoffen (circulair, niet uitspoelingsgevoelig), op de juiste plaats (scherp begrensd in de wortelzone), op het juiste moment, (als het gewas erom vraagt ), in de juiste dosering (mondjesmaat , in aanvulling op hetgeen de bodem levert) ter verkrijging van de beogde opname.
                                                                                    Handleidingen
        Zie voor praktische toepassing van de definitie de HANDLEIDINGEN. voor kringloopprecisiebemesting per gewas.
                                                        Let op !  Een korrelstrooier is geen precisiebemester .
Ook al is een korrelstrooier voorzien van automatische dosering op basis van taakkaarten, dan nog is het geen precisiebemester, omdat de meststoffen niet geplaatst worden in de wortelzone en al helemaal niet scherp begrensd.

                                                                Wie verlenen subsidie aan dit project ?

Dit project ontvangt subsidie van de EU en de provincie Zuid-Holland op grond van Besluitnummer
PZH-2019-676611069 (DOS-2017-0009484) van Gedeputeerde Staten genomen op 19 januari 2019 als
Beslissing Subsidie voor POP3 Kunstmestloos Zuid-Holland 2019

Het project is het vervolg  op het project uit 2017, zoals beschreven in het Projectplan Precisiebemesting in de open teelten definitieve versie 5 12 2017 en wordt eveneens uitgevoerd door Kennis Center voor Groene Groei te Driebergen zie www.kcgg.nl onder leiding van Wim de Hoop, in samenwerking met Stichting NCOK.

                                                                      Wat vindt u op deze site ?

In de kop van deze pagina  vindt u informatie over:
leveranciers van precisiebemesters, leveranciers van circulaire precisiemeststoffen, precisiebemestingsadviezen, achtergronddocumentatie ,video’s en de nuttige handleidingen.

Hieronder op deze pagina vindt u informatie over :
nieuws en de aktiviteiten van het project.

Disclaimer : Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De projectleiding, noch de subsidieverstrekkkers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor gebruik van informatie en adviezen van deze site.

Door de coronamaatregelen zijn in 2020 en 2021 veel demonstraties vervangen door TELEDEMO’s, webinars  en Instructievideo’s Teledemo’s  combineren de gebruikelijke Power Point presentaties, die altijd voorafgaan aan een demonstratie , met een video-opname van die demonstratie . Teledemo’s zijn kort en krachtig in het overbrengen van de  kernboodschap. De instructievideo’s tonen vooral werkende machines uit de praktijk en duren langer, nl ca 20  minuten.

Produkten van dit project

Factsheets


FACTSHEET POP3 Kunstmestvervanging Hoe doe je dat nu precies oktober 2021
FACTSHEET POP3 Stikstof uit chemische luchtwassers (spuiloog) kunstmestvervanger nr 1 ! okt 2021
FACTSHEET POP3 Precisiebemesting Wat is dat nu precies sept 2021
FACTSHEET POP3 Precisiebemesting De precisiebemester Rijnland 20 sept 2021

FACTSHEET POP3 Precisiebemesting Mineralencencentraat een geschikte precisiemeststof sept 2021.
FACTSHEET 12 DAW Gebruik minder uitspoelingsgevoelige N meststoffen
FACTSHEET 24 DAW Verdun drijfmest bij het uitrijden

Teledemo’s   

TELEDEMO Hooidrogen anno 2021. Emissiereductie met een verdienmodel  juni 2021

Instructievideo’s

INSTRUCTIEVIDEO 1 Precisiebemesting op stoeptegelniveau 15 sept 2020 
INSTRUCTIEVIDEO 2:  Af-&uitspoeling van nitraat in de ruggenteelt, oorzaken en hoe voorkom je het april 2021
WEBINARVIDEO’s uit de webinar serie “Op weg naar een emissieloze landbouw” jan 2021 en daarna

PPT’s

PPT Blauwdruk van de ASB en voorbeelden van meetgegevens Herre Bartlema 21 september 2021
PPT PECHA KUCHA Alle innovaties voor emissiereductie op een rij in 20 sheets Wim de Hoop 23 april 2021
PPT De essentie van precisiebemesting 8 jan 2021 Herre Bartlema NCOK 8 jan 2021
PPT Precisiebemesting nu opgenomen in Besluit gebruikmeststoffen artikel 6  11 dec  2020
PPT Ammoniumstikstof nu in de officiele adviezen Herre Bartlema NCOK 11 dec 2020
PPT Meer en beter eiwit met ammoniumstikstof W de Hoop KCGG 11 dec 2020
PPT De CO2 -voetafdruk van N-meststoffen  Herre Bartlema NCOK 11 dec 2020
PPT De infrastructuur is er ! Overzicht van machines en meststoffen   Herre Bartlema  NCOK 11 dec 2020
PPT Ammoniumstikstof voor lagere bemestings en voerkosten Herre Bartlema NCOK  11  dec 2020
PPT Probeer&leer : een voorbeeld van innovatieve communicatie   Herre Bartlema  NCOK 11 dec 2020

Aktiviteiten 2021

Gepland

Gepland in   NOVEMBER :
24 november 2021: Dag van de Precisiebemesting ism Easy Fairs te Gorinchem :
Gestreamd SEMINAR “Slim en rendabel naar een emissieloze landbouw” Aanmelden  mail naar blc@precisiebemesting.nl

Programma onder meer :
Afrekenbare StoffenBalans,het beste7e Actieplan Nitraatrichtlijn 7e actieplan in 7 punten Nitraatrichtlijn okt 21
Kunstmestvervangen, zo doe je dat FACTSHEET Kunstmestvervangen zo doe je dat 25 11 2021
INNOVATIES die er toe doen :
Technische Innovaties tbv de emissiereductie  De Lely Sphere, de Cow Toilet, Sleepslangbemesten op maat, Precisiebemester
Sociale innovaties tbv de emissiereductie: De precisiebemestingscooperatie, de Probeer&Leerservice,Webinarserie
Beleidsinnovaties tbv de emissiereductie : van middelvoorschriften naar doelvoorschriften metde ASB

Uitgevoerd

13 oktober 2021 Publicatie FACTSHEET Kunstmestvervangen zo doe je dat 25 11 2021ijzer.nl

8 oktober  2021 Webinar over de lancering van de WIKI zie www.deboeraanhetroer.nl
en Webinar (in het Engels) over de INS&OUTS  van de Accountable Material Balance, zie www.circularfarmingplatform.nl
21 september 2021 Open Dag Precisiebemestingscooperatie Rijnland   zie  ook  www.precisiebemestingscooperatie.nl
Publicatie 5 Factsheets
21 juni 2021  Dag van de Kringlooplandbouw : Webinar 21  juni 2021 Slim&Rendabel naar een emissieloze landbouw
28 mei 2021 afsluiting van de serie Webinars “Op weg naar een emissieloze levensvatbare landbouw ” uitgevoerd in samenwerking  met  DAW en BrabantBemestBeter en bedoeld voor erfbetreders en koplopers.
Zie www.deboeraanhetroer.nl  voor de video’s, het gaat om de volgende actuele onderwerpen:
    28 mei 2021: Het Landbouwakkoord nabij: emissiereductie,biodiversteit en verdienmodel geregeld
    23 april 2021: Emissiereductie en biodiversiteitsherstel,  afrekenbare pijlers van een landbouwakkoord
    26 maart 2021: Contouren van een landbouwakkoord
   19 maart 2021: Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt. 
   12 maart 2021: Emissiereductie in de stal en daarbuiten 
   05 maart 2021: Op weg naar een kunstmestloze landbouw. Kunstmestvrije Achterhoek/ Zuid-Holland/Aardappelteelt
   26 februari 2021:De Afrekenbare StoffenBalans, essentie en stand van zaken: “Minas 2.0”
   19 februari 2021:Nitraatresidumetingen, hoeksteen van de Afrekenbare StofffenBalans
   12 februari 2021:Fertigatie met kunstmestvervangers ,renurefertigatie
   05 februari 2021: Bemesting in de rij, iedereen blij
   29 januari 2021: Sleepslangen op maat, sparen werkgangen, topopbrengsten
   22 januari 2021: Mineralenconcentraat en zwavelzure ammoniak uit luchtwassers, gamechangers
   15 januari 2021: Diepwortelend gras komt de emissieloze landbouw van pas
   08 januari 2021: Alles over Precisiebemesting voor erfbetreders
   11 december 2020: De merites  van ammoniumstikstofbemesting

30 april 2021 :  Start PROBEER&LEER trainingen  voor het seizoen 2021.
                        
Vooruitlopend op de  te verwachten erkenning van mineralenconcentraat als kunstmest, biedt
                         het project telers in de open teelten en melkveehouders trainingen aan om vertrouwd te raken
                         met het gebruik van kunstmestvervangers, zoals mineralenconcentraat en zwavelzure
                        
ammoniakoplossing. die als kunstmest mogen worden behandeld in de mestboekhouding.
                         Hoeksteen van de training is het  beoordelen van de bodemkwaliteit. Op basis  daarvan
                         worden enkele hectares met circulaire meststoffen met een lichte precisiebemester
                         van de uitleenservice ,
waarbij de toedieningskosten voor rekening van het project komen.

3 april 2021 Publicatie INSTRUCTIEVIDEO Af-&uitspoeling van nitraat in de ruggenteelt, hoe voorkom je het
31 maart 2021  Wassenaar officiele ingebruikstelling precisiebemester Rijnland   

25 januari 2021  Start van een  inventariserend onderzoek naar de  balanstechnische, fraudebestendigheids- , sociaalpsychologische en de EU-landbouwpolitieke aspecten  van de Afrekenbare StoffenBalans voor stikstof op grondgebonden melkveehouderijbedrijven in Nederland ondersteund door studenten van Universiteit Leiden in het kader van de samenwerking van het project met het onderwijs. Het technisch onderzoek wordt uitgevoerd op de bedrijven van de precisiebemestingscooperatie te Wassenaar Zie voor meer info de subpagina’s : Accountable  Material Balance

27 november 2020 Wageningen Presentatie van het project tijdens WEBINAR op de Dag van de Precisiebemesting

9 oktober 2020 Presentatie van het projekt tijdens Annual Forum on circularity  te Wageningen Annual Forum: Together towards circular farming in the Netherlands.

7 oktober 2020  Publikatie van de video van de aanbieding op 30 september voor  het gebouw van de Tweede Kamer
waarin het bestuur van de stichting Certificering Afrekenbare StoffenBalans de Routekaart naar ASB 3 10 2020 aanbiedt aan Helma Lodders. In deze video geven de bestuursleden ook een toelichting op de achtergrond en noodzaak van de Routekaart.

30 september 2020  Den Haag  Vijverberg Aanbieding aan Helma Lodders Lid en landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de VVD van de Routekaart naar ASB 3 10 2020, het resultaat van het expertsymposium op 15 september 2020 over de Afrekenbare StoffenBalans

15 September 2020 te Wassenaar “Dag van de Precisiebemestingscooperatie Rijnland”Het openingswoord werd verricht door Helma Lodders Lid en landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de VVD.  Zie  voor verslag Naar nul emissie door precisie Verslag 15 sept 2020 en voor programma  www.precisiebemestingscooperatie.nl
Door het DELTAPLAN AGRARISCH WATERBEHEER is een zeer instructief videoverslag van de demonstraties met precisiebemesters gemaakt.Precisiebemesting op stoeptegelniveau op 15 sept 2020 tijdens de Dag van de Precisiebemestingscooperatie 
De expertsbijeenkomst die in de ochtend plaatsvond over de Afrekenbare StoffenBalans heeft een vaststelling van de  Routekaart naar de Afrekenbare StoffenBalans opgeleverd, die op 30 september, ziehierboven,  wordt aangeboden aan Helma Lodders. Meer hierover op afrekenbarestoffenbalans.nl

14 September 2020 Lancering Teledemo diepwortelend gras komt de kringloop van pas
5 september 2020 Opstelling concept Routekaart naar de Afrekenbare Stoffenbalans  en Stichting Certificering Afrekenbare Stoffenbalans i/o opgericht, zie afrekenbarestoffenbalans.nl

15 Augustus 2020 te Westmaas  Aardappeldemodag. Het project was aanwezig met een stand en de demonstratie sleepslangen op maat met drijfmest en mineralenconcentraat, zoals ook beschreven in AardappelDD 2020 bewijs van aanwezigheid
15 juni 2020 De Precisiebemestingscooperatie Rijnland, opgericht mede dankzij dit project, heeft een subsidie ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  voor de ontwikkeling van een lichte precisiebemester  voor circuliare precisiemeststoffen, zie www.circulair-ketenproject-rijnland-nl

Aktiviteiten 2019

23 September 2019 Wassenaar COMMUNICATIEBIJEENKOMST HIGH- EN LOWTECH PRECISIEBEMESTERS
  DE BODEM SECUUR GEVOED MET CIRCULAIRE MESTSTOFFEN ZONDER INSPORING zie voor het programma WASSENAAR 23 september 2019   en  voor de hand out  Wassenaar 23 september Handout