Doel van deze site: Onafhankelijke gratis voorlichting verschaffen aan telers in Noord-Brabant, met uitsluiting van elk recht op aansprakelijkheid, over de Beste Landbouwkundige Praktijk voor het toedienen van plantenvoeding uit de kringloop,  zijnde ammoniumhoudende kunstmestvervangers, afkomstig uit luchtwassers, uit de be- en verwerking van dierlijke mest en uit de z.g. Nieuwe Stalsystemen.
Deze website is actief sinds maart 2019 als consequentie van PROJ-00203 Positieve beschikking – NB
Met BBB. van Landbouw en Voedsel Noord-Brabant wordt sinds diens start in februari 2020 samengewerkt.
       

In aanvulling op de basisbemesting met organische mest of groenbemesters wordt in de open teelten op de meerderheid van de bedrijven in Noord-Brabant nog veel gebruik gemaakt van korrelvormige ammonumnitraat, breedwerpig oppervlakkig toegediend. Dat is heden ten dage niet de beste landbouwkundige praktijk.
Bronnen :Profit-from-Placement-YARA en de maatregelen op BOOTlijst van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer  (DAW) zoals beschreven in Precisiebemesting en BOOTlijstmaatregelen mrt’21 en Fertigatie productieve maatregel DAW feb’21

De beste landbouwkundige praktijk: 1 behandel de bodem als een baby 2 pas ammoniakale stikstof toe uit circulaire bronnen 3 plaats deze in de wortelzone volgens de 4 juistheden van bemesting, zie Essentie van precisiebemesting 8-1-21  Daarmee slaan we veel vliegen in één klap : een goed verdienmodel, absorptie van reststromen, koolstofbinding, substantiele reductie van de N emissies naar lucht en water, biodiversiteitsherstel en een ‘license to produce’

Snelle en brede toepassing van deze beste landbouwkundige praktijk is bij uitstek mogelijk in de provincie Noord-Brabant. Er is  meer dan voldoende aanbod van circulaire plantenvoeding en van precisiebemesters voor de toediening daarvan. Bovendien werken al veel telers volgens deze praktijk.
Het komt nu dus aan op effectieve voorlichting, op basis van ZIEN is GELOVEN.

Zo BEMEST BRABANT BETER:

WEIDEBOUW
1 Spaakwielbemesting door loonwerker van grasland met  zwavelzure ammoniakoplossing (ZA) uit luchtwassers
2 Sleepslangen op maat door loonwerker mbv in line blending met ZA uit luchtwassers en/of mineralenconcentraat
3 Precisiebemesting met lichte precisiebemester voor grasland boerenversie voor de toediening van  ZA en/of MC

AKKERBOUW en VOLLEGRONDSGROENTETEELT
4 Spaakwielbemesting van suikerbieten,mais, aardappelen met N uit luchtwassers
5 Rijenbemesting bij aardappelen tijdens het aanaarden met  ZA  of  MC
6 Rijenbemesting van aardappelen  tijdens het poten met de bekroonde Brabantia met ZA
6 Rijenbemesting bij suikerbieten met ZA of MC
7 Rijenbemesting bij groente,  zoals spruiten  met ZA of MC

 FERTIGATIE met CIRCULAIRE PLANTENVOEDING : RENUREFERTIGATIE
8 Aan deze belangrijke ontwikkeling is een webinar gewijd, dat het bekijken waard is. Volg de ontwikkeling op de www.RenureFertigation.nl

ZO WERKEN WE AAN BETER BEMESTEN IN BRABANT:

                                   

Probeer&leer voor akkerbouwers         Probeer&leer melkveehouders

                             Voor  info over BBB Regio WEST :klik hier

Flyers Probeer en leer Meer opbrengst minder uitspoeling    Probeer en leer Meer gras met meer eiwit nov 2020

Achtergrondinformatie

In de provincie Noord-Brabant bestaat een groot aanbod aan ammoniakale snelwerkende stikstof afkomstig uit LUCHTWASSERS, uit MESTVERWERKING en in de nabije toekomst uit MODERNE STALSYSTEMEN, zie voor het laatste deze video :  klik hier  en  de website renure.nl. 
Daarmee kan in deze provincie bij uitstek ruimschoots voorzien worden in de behoefte aan snelwerkende stikstof, die niet uitspoelt voor de open teelten en weidebouw in plaats van ammoniumnitraat,de gangbare kunstmest waarvan het nitraatgedeelte uitspoelingsgevoelig is.Wanneer het gehele aanbod van deze nieuwe meststoffen in de wortelzone van gewassen wordt toegediend, op het juiste moment en in de juiste dosering bemest men in Brabant beter dan welke andere Nederlandse provincie ook.Het is de doelstelling van dit POP3 project, geformuleerd in 2017, dit te bewerkstelligen.

In 2020 is van start gegaan het gelijknamig project Brabant Bemest Beter, met dezelfde doelstelling als het onderhavige, geen wonder,dat nauw wordt samengewerkt, zie ook het hoofdstuk ACHTERGROND hierna.
Hieronder volgt informatie over BBB,die ook te vinden is op de site van BBB..

Nieuws 

Op 30 november 2020 is gestart de campagne  Probeer&leer,  zie  boven
Op 4 december  2020 is de groep deelnemers in BBB uit West-Brabant voor het eerst bijeen geweest Startbijeenkomst BBB West 4 dec 2020  

De presentaties van de informatiebijeenkomst op 17 september 2020 te Someren-Heide zijn beschikbaar Informatiebijeenkomst RENURE meststoffen en demoveld BBBB Someren 17 09 2020
Ontwikkelingen in nieuwe stalsysytemen BBB bjeenkomst Someren 17 sept 2020 P Galama
Voor de vervolgacties zie Notities gemaakt n a v 17-09-2020 Someren BBB discussie
Klik  voor het programma van die dag op Uitnodiging bezichtiging proefveld meststoffen uit nieuwe stalsystemen 17 september Someren-Heide   en  voor  een video daarover op https://www.youtube.com/watch?v=dcrezO_re3w

Achtergrond van het project www.brabantbemestbeter.nl

Dit project is geformuleerd in 2017 in het kader van de POP3- subsidieregeling voor demonstraties etc in Noord-Brabant gericht op het verminderen van de nitraatbelasting van oppervlakte- en grondwater in de provincie Noord-Brabant, zie het Projectplan POP3 N Br PrecBem NH4 2019 2021 Landbouwcommunicatie BV voert dit uit op grond van de PROJ-00203 Positieve beschikking – NB van 28 maart 2019. Op dat  moment is deze website gelanceerd.

Op aanbeveling van de POP3- adviescommissie van de provincie Noord-Brabant werkt Landbouwcommunicatie BV samen met diverse andere projecten, waaronder het project Brabant Bemest Beter bij de organisatie van demonstraties, aanleg van proefvelden etc. alsmede in de communicatie met de doelgroepen daarover. Het project Brabant Bemest Beter geeft uitvoering aan het slot- en startakkoord van de Klimaatstroom Zuid conferentie van 4juni 2018 , met name waar het gaat om de afspraak : “We gaan kunstmestloze precisielandbouw breder toepassen: betere opbrengst en beter voor het milieu. Technieken zijn beschikbaar, nu toepassen.”

Het is duidelijk, dat bevordering van de precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant naadloos past bij de bevordering van de kunstmestloze precisielandbouw, omdat er een ruim aanbod is van ammoniakale stikstofmeststoffen uit de kringloop in Noord-Brabant die als kunstmestvervangers kunnen dienen en met precisie zijn toe te dienen vanwege de vloeibare vorm.  

Activiteiten :

Geagendeerd

23 april 2021   Webinar 23 april 2021 versie 10 april 2021 antw W

Historie

Januari 2019   : Startcongres te Den Bosch

Jan 2019   : Aanleg demoveld  “vroege NH4 stikstof voor veel goed voorjaarsgras” bij mts van Bergen te Oss met gebruikmaking van spuiloog uit de luchtwasser op dat bedrijf

Mrt  2019   :Demodagen bij mts van Bergen te Oss

Juli 2019   : Aanmelden Precisiebemester Brabantia voor kunstmestloze aardappelteelt voor innovatieprijs ADS van Rabobank, provincie Noord-Brabant ,gemeente Someren

Sept 2019 :  Congres  Brabant Kunstmestloos tijdens Agrarische Dagen Someren 

                    Demonstratie precisiebemesters en robot tijdens Agrarische Dagen Someren Toekenning Innovatieprijs voor  Precisiebemester Brabantia door jury ADS

Jan 2020   : Aanleg demoveld bi nMts van Roesssel te Haarsteeg “vroege NH4 stikstof voor veel goed voorjaarsgras”  door aanwending van NH4 stikstof zoals uit het gescheiden stalsysteem van Mts van Roessel beschikbaar komt

Feb 2020     : Symposium den Bosch

Mrt 2020    :  Productie van een TELEDEMO als alternatief voor  Demodagen bij Mts van Roessel te Haagsteeg
                      Proefveld  voorjaarsmeststoffen gras uit stal met gescheiden mestopvang

Mrt 2020    :  Aanleg demoveld Mineralenconcentraat bij Mts Burgers  Zevenbergschen Hoek

Mrt 2020    : Overleg met de projectleiding van BBB over samenwerking en concretisering daarvan bij de organisatie de bijeenkomst op 18 september.

Juli 2020    : Aanleg demoveld “dunne fracties uit de stalsystemen van  Mts S.Thelosen en Mts B.Verhees” te Someren ism met o.a. het bestuur van de stichting Agrarische Dagen Someren en onweerstaanbaarsomeren.nl, brabant bemest beter en Mts .F.Teunissen

17 Sept 2020 :  Informatiebijeenkomst te Someren-Heide :Meststoffen uit nieuwe stalsystemen, hoe dien je die toe ? Infomiddag 17 sept SomerenToediening meststoffen nieuwe stalsystemen

27 november 2020 Presentatie bij Dag van de Precisiebemesting te Wageningen
30 november 2020  Start Campagne  Probeer en leer Meer opbrengst minder uitspoeling
                                                           Probeer en leer Meer gras met meer eiwit communicatie actie nov 2020
4 december  2020 Start BBB Regio West  Startbijeenkomst BBB West 4 dec 2020                                                           Notulen bijeenkomst BBB west 04-12-2020

11 december 2020  is  een serie webinars gestart voor erfbetreders en koplopers in Noord-Brabant.Deze webinars komen vanwege de coronacrisis in de plaats van de geplande fysieke bijeenkomsten  van dit project brabantbemestbeter.nl.
Er is een aparte pagina toegevoegd aan deze site met alle video’s en PPT’s van deze serie,  klik hier

3 april 2021  Publicatie  Instructievideo 1 Voorkomen af en uitspoeling van nitraat in de ruggenteelt



.