In samenwerking met het project Brabant Bemest Beter
 
Doel van deze site: Onafhankelijke gratis voorlichting verschaffen aan telers in Noord-Brabant, met uitsluiting van elk recht op aansprakelijkheid, over de Beste Landbouwkundige Praktijk voor het toedienen van plantenvoeding uit de kringloop,  zijnde ammoniumhoudende kunstmestvervangers, afkomstig uit luchtwassers, uit de be- en verwerking van dierlijke mest en uit de z.g. Nieuwe Stalsystemen.
Deze website is actief sinds maart 2019 als consequentie van PROJ-00203 Positieve beschikking – NB
Met het project Brabant Bemest Beter van Landbouw en Voedsel Noord-Brabant wordt sinds de start van BBB in februari 2020 samengewerkt ingevolge het advies van de adviescomissie POP3 Noord-Brabant.
       

In aanvulling op de basisbemesting met organische mest of groenbemesters wordt in de open teelten op de meerderheid van de bedrijven in Noord-Brabant nog veel gebruik gemaakt van korrelvormige ammonumnitraat (KAS), breedwerpig oppervlakkig toegediend. Dat is heden ten dage niet de beste landbouwkundige praktijk. Hieronder leest u waarom.
Bronnen :Profit-from-Placement-YARA en de maatregelen op BOOTlijst van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer  (DAW) zoals beschreven in Precisiebemesting en BOOTlijstmaatregelen mrt’21 en Fertigatie productieve maatregel DAW feb’21

De beste landbouwkundige praktijk: 1 behandel de bodem als een baby 2 pas ammoniakale stikstof toe uit circulaire bronnen 3 plaats deze in de wortelzone volgens de vier juistheden van bemesting, zie Essentie van precisiebemesting 8-1-21  Daarmee slaan we veel vliegen in één klap : een goed verdienmodel, absorptie van reststromen, koolstofbinding, substantiele reductie van de N-emissies naar lucht en water, biodiversiteitsherstel en een ‘license to produce’

Snelle en brede toepassing van deze beste landbouwkundige praktijk is bij uitstek mogelijk in de provincie Noord-Brabant. Er is  meer dan voldoende aanbod van circulaire plantenvoeding en van precisiebemesters voor de toediening daarvan. Bovendien werken al veel telers volgens deze praktijk.
Het komt nu dus aan op effectieve voorlichting, op basis van ZIEN is GELOVEN.

Zo BEMEST BRABANT BETER:

WEIDEBOUW
1 Spaakwielbemesting door loonwerker van grasland met  zwavelzure ammoniakoplossing (ZA) uit luchtwassers
2 Sleepslangen op maat door loonwerker mbv in line blending met ZA uit luchtwassers en/of mineralenconcentraat
3 Precisiebemesting met lichte precisiebemester voor grasland boerenversie voor de toediening van  ZA en/of MC

AKKERBOUW en VOLLEGRONDSGROENTETEELT
4 Spaakwielbemesting van suikerbieten,mais, aardappelen met N uit luchtwassers
5 Rijenbemesting bij aardappelen tijdens het aanaarden met  ZA of  MC. Zie ook voorbeeld nr 2
6 Rijenbemesting van aardappelen  tijdens het poten met de bekroonde Brabantia met ZA
6 Rijenbemesting bij suikerbieten met ZA of MC
7 Rijenbemesting bij groente,  zoals spruiten  met ZA of MC
8 Sleepvoetbemesting met Mineralenconcentraat op grasland


 FERTIGATIE met CIRCULAIRE PLANTENVOEDING : RENUREFERTIGATIE
8 Aan deze belangrijke ontwikkeling is een webinar gewijd, dat het bekijken waard is. Volg de ontwikkeling op de www.RenureFertigation.nl

HOE WERKEN WE AAN BETER BEMESTEN IN BRABANT ?

1:Probeer&Leer-programma   2:Instructievideo’s  3:Webinars 4:Bijeenkomsten

                                   

Probeer&leer voor akkerbouwers         Probeer&leer melkveehouders

Flyers Probeer en leer Meer opbrengst minder uitspoeling    Probeer en leer Meer gras met meer eiwit nov 2020
 Overzicht van bedrijven die meedoen aan het P&L prgramma in 2021

2: Instructievideo’s 

TELEDEMO De merites van mineralenconcentraten zoals RENURE 0.5 0.0 1.0 van Stefan Thelosen juni 2021
TELEDEMO Zwavelzure ammoniak toedienen tijdens het aanaarden van aardappelen mei 2021 Kruisland
TELEDEMO Sleepslangen op maat met drijfmest +mineralenalenconcentraat Roosendaal april 2021
TELEDEMO Voorkomen af- en uitspoeling van nitraat in de ruggenteelt Webinar 19 maart 2021

3: Webinars:  zie www.deboeraanhetroer.nl

4: Bijeenkomsten: datum, lokatie en presentaties:

Geagendeerd:
Webinarserie 2023  vanaf tweede week januari wekelijks in januari, februari en maart

Gehouden:
17 18 sept 2022 AGRARISCHE DAGEN SOMEREN met seminar, demoveld renurefertigatie en show inline blending
13 OKTOBER 2021 Seminar Kunstmestvervanging Den Bosch
27 en 28  AUGUSTUS 2021 Precisielandbouwdagen te Reusel : alles over kunstmestloze aardappelteelt
25 JUNI 2021 BBB-West De essentie van precisiebemesting
21 juni 2021 BBB-Midden Met lokale Brabantse” kunstmest gewassen laten groeien
17 september 2020 Informatiebijeenkomst RENURE meststoffen en demoveld BBBB Someren  ZLTO
Uitnodiging bezichtiging proefveld meststoffen uit nieuwe stalsystemen 17 september2020 Someren-Heide
Ontwikkelingen in nieuwe stalsysytemen BBB bjeenkomst Someren 17 sept 2020 P Galama
Notities gemaakt n a v 17-09-2020 Someren BBB discussie
VIDEO Toediening RENURE 0.5 0.0 1.0 van Stefan Thelosen Proefveld gras juli 2020

Overzicht van alle aktiviteiten van het project

Januari 2019   : Startcongres te Den Bosch

Jan 2019   : Aanleg demoveld  “vroege NH4 stikstof voor veel goed voorjaarsgras” bij mts van Bergen te Oss met gebruikmaking van spuiloog uit de luchtwasser op dat bedrijf

Mrt  2019   :Demodagen bij mts van Bergen te Oss

Juli 2019   : Aanmelden Precisiebemester Brabantia voor kunstmestloze aardappelteelt voor innovatieprijs ADS van Rabobank, provincie Noord-Brabant ,gemeente Someren

Sept 2019 :  Congres  Brabant Kunstmestloos tijdens Agrarische Dagen Someren 

                    Demonstratie precisiebemesters en robot tijdens Agrarische Dagen Someren Toekenning Innovatieprijs voor  Precisiebemester Brabantia door jury ADS

Jan 2020   : Aanleg demoveld bi nMts van Roesssel te Haarsteeg “vroege NH4 stikstof voor veel goed voorjaarsgras”  door aanwending van NH4 stikstof zoals uit het gescheiden stalsysteem van Mts van Roessel beschikbaar komt

Feb 2020     : Symposium den Bosch

Mrt 2020    :  Productie van een TELEDEMO als alternatief voor  Demodagen bij Mts van Roessel te Haagsteeg
                      Proefveld  voorjaarsmeststoffen gras uit stal met gescheiden mestopvang

Mrt 2020    :  Aanleg demoveld Mineralenconcentraat bij Mts Burgers  Zevenbergschen Hoek

Mrt 2020    : Overleg met de projectleiding van BBB over samenwerking en concretisering daarvan bij de organisatie de bijeenkomst op 18 september.

Juli 2020    : Aanleg demoveld “dunne fracties uit de stalsystemen van  Mts S.Thelosen en Mts B.Verhees” te Someren ism met o.a. het bestuur van de stichting Agrarische Dagen Someren en onweerstaanbaarsomeren.nl, brabant bemest beter en Mts .F.Teunissen

17 Sept 2020 :  Informatiebijeenkomst te Someren-Heide :Meststoffen uit nieuwe stalsystemen, hoe dien je die toe ? Infomiddag 17 sept SomerenToediening meststoffen nieuwe stalsystemen

27 november 2020 Presentatie bij Dag van de Precisiebemesting te Wageningen
30 november 2020  Start Campagne  Probeer en leer Meer opbrengst minder uitspoeling
                                                           Probeer en leer Meer gras met meer eiwit communicatie actie nov 2020
4 december  2020 Start BBB Regio West  Startbijeenkomst BBB West 4 dec 2020    Notulen bijeenkomst BBB west 04-12-2020

11 december 2020 t/m 11 maart 2022  is  een serie webinars gestart voor agrarisch ondernemers, hun adviseurs /erfbetreders en overige betrokkenen bij de emssiereductie in de landbouw, zoals beleidsmedewerkers, onderzoekers en studenten in Noord-Brabant. Deze webinars komen vanwege de coronacrisis in de plaats van de geplande fysieke bijeenkomsten  van dit project , Om kostentechnische redenen en om het bereik te maximaliseren wordt nauw samengewerkt met oa Deltaplan Agrrisch waterbeheer, POP3 demoprojecten op het gebied van Bodem en Precisiebemesting in Zuid-holland en Limburg.
Er is een aparte site www.deboeraanhetroer.nl geopend  met alle video’s en PPT’s van deze serie, waar wwe met trots naar verwijzen.

3 april 2021  Publicatie  TELEDEMO Voorkomen af en uitspoeling van nitraat in de ruggenteelt

3 juni 2021 Samenwerking met BBB  in Probeer & Leer-programma krijgt vorm :

25 juni 2021 Bijeenkomst te Hoge Zwaluwe van Regio groep West

29 juni 2021 Publicatie 3 Teledemo’s:
TELEDEMO De merites van mineralenconcentraten zoals RENURE 0.5 0.0 1.0 van Stefan Thelosen juni 2021
TELEDEMO Zwavelzure ammoniak toedienen tijdens het aanaarden van aardappelen mei 2021 Kruisland
TELEDEMO Sleepslangen op maat met drijfmest +mineralenalenconcentraat Roosendaal april 2021

13 oktober 2021 Publicatie FACTSHEET Kunstmestvervanging Den Bosch 13 10 2021  
                           Lancering Website : www.kunstmestvervanging.nl

 

Achtergrond van het project www.brabantbemestbeter.nl

Het is duidelijk, dat bevordering van de precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant naadloos past bij de bevordering van de kunstmestloze precisielandbouw, omdat er een ruim aanbod is van ammoniakale stikstofmeststoffen uit de kringloop in Noord-Brabant die als kunstmestvervangers kunnen dienen en met precisie zijn toe te dienen vanwege de vloeibare vorm.  

Dit project is geformuleerd in 2017 in het kader van de POP3- subsidieregeling voor demonstraties etc in Noord-Brabant gericht op het verminderen van de nitraatbelasting van oppervlakte- en grondwater in de provincie Noord-Brabant, zie het Projectplan POP3 N Br PrecBem NH4 2019 2021 Landbouwcommunicatie BV voert dit uit op grond van de PROJ-00203 Positieve beschikking – NB van 28 maart 2019. Op dat  moment is deze website gelanceerd.

Op aanbeveling van de POP3- adviescommissie van de provincie Noord-Brabant werkt Landbouwcommunicatie BV samen met diverse andere projecten, waaronder het project Brabant Bemest Beter bij de organisatie van demonstraties, aanleg van proefvelden etc. alsmede in de communicatie met de doelgroepen daarover. Het project Brabant Bemest Beter geeft uitvoering aan het slot- en startakkoord van de Klimaatstroom Zuid conferentie van 4juni 2018 , met name waar het gaat om de afspraak : “We gaan kunstmestloze precisielandbouw breder toepassen: betere opbrengst en beter voor het milieu. Technieken zijn beschikbaar, nu toepassen.”

Achtergrondinformatie

In de provincie Noord-Brabant bestaat een groot aanbod aan ammoniakale snelwerkende stikstof afkomstig uit LUCHTWASSERS, uit MESTVERWERKING en in de nabije toekomst uit MODERNE STALSYSTEMEN, zie voor het laatste deze video :  klik hier  en  de website renure.nl. 
Daarmee kan in deze provincie bij uitstek ruimschoots voorzien worden in de behoefte aan snelwerkende stikstof, die niet uitspoelt voor de open teelten en weidebouw in plaats van ammoniumnitraat,de gangbare kunstmest waarvan het nitraatgedeelte uitspoelingsgevoelig is.Wanneer het gehele aanbod van deze nieuwe meststoffen in de wortelzone van gewassen wordt toegediend, op het juiste moment en in de juiste dosering bemest men in Brabant beter dan welke andere Nederlandse provincie ook.Het is de doelstelling van dit POP3 project, geformuleerd in 2017, dit te bewerkstelligen.

In 2020 is van start gegaan het gelijknamig project Brabant Bemest Beter, met dezelfde doelstelling als het onderhavige, geen wonder,dat nauw wordt samengewerkt, zie ook het hoofdstuk ACHTERGROND hierna.
Hieronder volgt informatie over BBB,die ook te vinden is op de site van BBB..

.