kunstmestvervanging.nl

SLA VEEL VLIEGEN IN ÉÉN KLAP : ha-opbrengsten omhoog, kosten en milieubelasting omlaag.
De eigenaar van deze site aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoud en adviezen van deze site.

BASISDOCUMENTEN
FACTSHEET POP3 Kunstmestvervangen zo doe je dat 25 11 2021
FACTSHEET POP3 Stikstof uit chemische luchtwassers (spuiloog) kunstmestvervanger nr 1 okt 2021
PPT BEMESTINGSSTRATEGIE 2023  NCOK 26 okt 2022
PPT Kan de Nederlandse landbouw zonder kunstmest uit de fabriek ? NCOK  13 oktober 2022
ARTIKEL Agrifirm helpt eigenaars van luchtwassers met adviesdienst  : spuiwater het nieuwe goud 25 mei 2022

AGENDA van bijeenkomsten, demo’s en webinars, klik hier

INSTRUCTIEVIDEO’S
NIEUW !! Profijt van precisie met biobased fertilizers in de weidebouw  met fin steun DAW 20 sept 2022
NIEUW !! Profijt van precisie met biobased fertilizers in de akkerbouw met fin steun  DAW 20 sept 2022
NIEUW !! Profijt van precisie met biobased fertilizers in de vollegrondsgroenteteelt met fin steun DAW 20 9 22
zie verder hieronder bij video’s

Deze site is bedoeld om de agrarisch ondernemers in de open teelten, dus de akker- en weidebouw en de vollegrondsgroenteteelt, kort en bondig te helpen bij het zoeken naar alternatieven voor het gangbare gebruik* van kalkammonsalpeter en andere korrelvormige stikstofmeststoffen. Het gaat om:
A) stikstof uit chemische luchtwassers (tot 8 % N),
B) de zogenaamde mineralenconcentraten (tot 13 kg N/m3 = 1,3 % N, Vlako) en
C) dunne fractie  en urine (tot 4 kg N/m3= 0,4%)

LEVERANCIERS van KUNSTMESTVERVANGERS : klik hier

A Stikstof uit chemische luchtwassers is erkend als verhandelbare meststof in de bijlage Aa. behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en telt in de mestboekhouding dus mee als kunstmest. Het is een zeer aantrekkelijke kunstmestvervanger voor de eerste snede(s) van gras en voor de akkerbouw, zoals de aardappelteelt, die met precisie is toe te dienen vanwege de vloeibare vorm, zie de video’s hieronder. Het zwavelgehalte is daarbij een plus. Net als KAS verzuurt deze meststof, maar iets meer, dus houdt daarmee rekening bij de onderhoudsbekalking. Mengen met drijfmest in opslag is levensgevaarlijk en verboden.Toedienen met de veldspuit geeft kans op verstopping, verbranding en vervluchtiging. Toedienen met de spaakwielinjector kan, maar vraagt schone vloeistof.

video TELEDEMO Inline blenden van drijfmest+water+spuiloog 24 mei 2022
video TELEDEMO Zwavelzure ammoniak toedienen tijdens het aanaarden van aardappelen mei 2021 Kruisland
video Poten en spuiloog toedienen in één werkgang met de Brabantia, Toon Kuiper, Soerendonk 2016
video De precisiebemester voor grasland van Loonbedrijf Slingerland & van den Berg, Vlist 2014
video De precisiebemester voor grasland van melkveehouder Wibe van Vliet, Kamerik 2017
video TELEDEMO Sleepslangen op maat met drijfmest + MC of spuiloog Roosendaal april 2021
video Spaakwiel bemesten door Ven Agra Service Zeeland 2018
B Mineralenconcentraten afkomstig van pilotbedrijven mogen vanwege een aparte regeling voor pilotbedrijven ook als kunstmest worden aangemerkt in de mestboekhouding. Dat vraagt wel enig papierwerk  zie www.kunstmestvervanger.nl. Deze meststoffen zullen in de nabije toekomst onbeperkt worden toegelaten als kunstmestvervanger onder de noemer van de RENUREmeststoffen, zie ook  renure.nl  Het wachten is op de EU-commissie. Voor toediening zie deze video’s:

video Sleepslangen op maat door drijfmest plus mineralenconcentraat, Hoeksche Waard 25 maart 2020
video TELEDEMO De merites van mineralenconcentraten zoals RENURE 0.5 0.0 1.0 van Stefan Thelosen juni
video
TELEDEMO Sleepslangen op maat met drijfmest + MC of spuiloog Roosendaal april 2021

C De Dunne fractie en urine zijn al dan niet in combinatie met drijfmest toe te dienen met de gangbare bemesters voor drijfmest. Deze meststoffen worden vooralsnog aangemerkt als dierlijke mest, maar bevatten snelwerkende stikstof in ammoniumvorm, waardoor deze zeer geschikt zijn voor precisiebemesting.

LEVERANCIERS van precisiebemesters: klik hier

* Over het gangbare gebruik van kunstmest nog het volgende : dit is landbouwkundig irrationeel, milieukundig ongewenst en bedrijfseconomisch onverantwoord. Dat komt door de te vermijden verliezen die ermee gepaard gaan zowel bij productie als bij toediening door emissies, maar vergeet ook het  opbrengstverlies op kopakkers en langs kanten niet.
*Het gaat dan om oppervlakkige breedwerpige toediening van ammonium- en nitraathoudende stikstofkunstmest in korrelvorm met een centrifugaalstrooier.
* Dat is een werkwijze die veel nadelen kent ,waaronder reeds lang : economisch veroudering sinds de komst van precisiebemesters en betaalbare stikstof uit de luchtwasserij en uit de mestverwaarding. Veel telers zijn daarom overgestapt op precisiebemesting.
* Door de sterke prijsstijging van stikstofkunstmest sinds 2021 zal de overgang op kunstmestvervangers versneld worden. Dat kan: er is een voldoende ruim aanbod aan alternatieve meststoffen en machines, van boerenmachines tot loonwerkersmaterieel. Daarmee wordt een groot maatschapplijk en boerenbelang gediend.

Meer informatie, acties en bijeenkomsten vindt u op de onderstaande sites:
www.brabantbemestbeter.nl met informatie over de succesvolle PROBEER&LEERSERVICE voor telers
www.precisiebemestingzuidholland.nl met  HANDLEIDINGEN EN FACTSHEETS  over circulaire precisiebemesting
www.precisiebemestingscooperatie.nl over de EERSTE NEDERLANDSE PRECISIEBEMESTINGSCOOPERATIE ” Rijnland”, een voorbeeld voor de sector over hoe de bemesting met circulaire meststoffen logistiek, aanwendingstechnisch en bedrijfseconomisch aantrekkelijk kan worden georganiseerd.
www.smartfertilization.org met alle INFORMATIE over machines, meststoffen en adviezen voor precisiebemesting
www.deboeraanhetroer.nl met videoverslagen van alle WEBINARS voor ERFBETREDERS  en KOPLOPERS over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de precisiebemesting, de Afrekenbare StoffenBalans en de beleidsontwikkeling op weg naar een emissieloze landbouw.

Deze site is gemaakt onder verantwoordelijkheid van Landbouwcommunicatie BV
in samenwerking met drie POP3-projecten over bodem&bemesting die financiële steun ontvangen van:

CONTACT: stuur gerust een mail naar blc@precisiebemester.nl of bel ir. Herre Bartlema: 0651596092