Deze site wijst de weg naar een integrale emissieloze landbouwpraktijk in de melkveehouderij en de open teelten.
Aanleiding:De urgentie van de problematiek en de oplosbaarheid ervan bij de huidige stand der techniek.
Doelen: 1 Snelle reductie emissies N&C 2 Eenheid in de advisering 3 Ondersteunen Afrekenbare StoffenBalans
Doelgroepen: 1 Agrarisch ondernemers 2 Hun leveranciers 3 Adviseurs en overige erfbetreders.Site in ontwikkeling.

Aansprakelijkheidsclausule.NCOK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik van informatie en adviezen.

Deze site is punt 5 van Routekaart naar emissieloze landbouw juni ’21 van POP3 projecten precisiebemesting

Nieuw : VIDEO  over samenwerking met GROEN KENNISNET 21 juni 2021

 

Laaghangend fruit 

Bodemgebruik en -beheer met precisie
1 Voorkom compactie
2 Houd het organisch stofgehalte minstens op peil
3 Gebruik diepwortelende rassen
4 Houd het land groen
5 Houd de chemische bodemvruchtbaarheid op peil
6 Overige maatregelen

Precisiebemesting
1 Voeg MgCl2 toe aan de drijfmest, veel vliegen in één klap zie www.farmin.nl

2 Verdun drijfmest met water
3 Gebruik de sleepslangbemester voor drijfmesttoediening
4 Pas sleepslangen op maat door in line blending toe
5 Plaats meststoffen altijd in de wortelzone
6 Doe dat op het juiste moment,
7 Doe dat in de juiste dosering  op basis van grond- en gewasonderzoek
8 Doe dat in de juiste vorm , dus:
   Gebruik NH4-houdende N-meststoffen onder natte omstandigheden
   Gebruik NH4-meststoffen met minimale NOx-emissie en CO2- emissie bij productie en distributie
10 Gebruik groenbemesters
11 Overige maatregelen

Precisievoeren
1 Voer veel vers gras  oa  door weidegang
2 Gebruik het ureumgetal voor de rantsoentactiek
3 Maak mooie kuilen
4 Overige maatregelen

Hoger hangend fruit

Bodemgebruik en-beheer met precisie
1 peilgestuurde drainage
2 Overige maatregelen

Precisiebemesting
1 Plaatsspecifieke bemesting op  de vierkante meter
2 Fertigatie
3 Scheiding van mest in dunne en dikke fractie
4 Overige maatregelen

Precisievoeren    1 Nieuwe voeradditieven 2 Overige maatregelen    Stalaanpassingen     1 Scheiding vaste mest/ urine
                                                                                                                             2 Luchtwassers  3 Overige maatregelen


                                              

Fokbeleid
1 Fokken op hoge voerefficientie
2 Fokken op lage methaanuitstoot
3 Overige maatregelen