MESTBELEID2024.NL

Deze site is een initiatief van de Stichting Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisiebemesting NCOK. De stichting NCOK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebruik van adviezen of informatie verstrekt op deze site.

Nieuws

25 april 2024 14.00-21.00  Commissiedebat Mestbeleid LNV-commissie Tweede Kamer, oorspronkelijk gepalnd op 11 april. Voor agenda zie  Herziene convocatie commissiedebat Mestbeleid – do 11 april
Het debat is live te volgen :  https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-04-25/landbouw-natuur-voedselkwaliteit/thorbeckezaal/mestbeleid-16-30/onderwerp?debate_title=Mestbeleid&debate_slug=mestbeleid-16-30&debate_starts_at=2024-04-25T14%3A00%3A01%2B0200&debate_id=efe775af-012b-49b8-89e0-4df773d5501f

Aanleiding en doel van deze website


De gebruiksnormen voor dierlijke mest voor melkveebedrijven met een derogatie op de gebruiksnorm van 170 kg N/ha zijn met ingang van 2024 verlaagd . Dat veroorzaakt voor veel melkveehouders kosten voor het afvoeren van dierlijke mest  tot € 50.000,= per bedrijf door gebrek aan betaalbare afzetmogelijkheden in Nederland .

Dat wordt in 2025 anders, door de onverwacht snelle toelating van RENURE.komen er wel betaalbare afzetmogelijkheden dankzij de vele innovaties die er al zijn en nog komen.

 

De aanleiding voor deze site is dus de tijdelijke kostenverhoging als gevolg van het mestbeleid , waar veel  melkveehouders mee te maken hebben in 2024.

Doel van deze site is oplossingen  bekend te maken voor compensatie van deze kosten.

 

Maatregelen ter compensatie van afzetkosten voor drijfmest voor melkveehouders . 

1 Verlaging van kosten van bemesting door nauwkeurig gebruik van drijfmest aan de basis zie daarvoor bemest op z’n best

2 Verlaging van de kosten van bemesting door precisiebemesting met circulaire meststoffen  als aanvulling op drijfmest en biologische stikstoffixatie door klavers en kruiden.,

3 Verlaging van kosten van krachtvoer door voeren van gras van de juiste eiwitsamenstelling, verkregen door precisiebemesting met ammoniakale stikstof

4 Overheidssteun door centrale overheid, provincies en waterschappen
a Verhoging van de vergoeding in het GLB voor de ECO-dienst  “precisiebemesting”.
b Simpele investeringssubsidies , dus zonder loterij,  op opslag van circulaire meststoffen en op de aanschaf van precisiebemesters.
c Morele en financiele steun bij de organisatie van uniforme voorlichting over circulaire precisiebemesting door NCOK.

5 Regelingen door private partijen, zoals banken en afnemers van melk op grond van een gunstig saldo op de Afrekenbare StoffenBalans, die zoals bekend rechtsreeks is af te leiden uit de KringloopWijzer:
a Verlaging rentekosten voor melkveehouders bij gunstig ASB -saldo.
b Premies op de melkprijs bij gunstig ASB-saldo.

6 Oprichten van precisiebemestingscooperaties voor kostenreductie door versterking marktpositie, kennispositie  en door benutting innovaties.

7 Overige nader te benoemen maatregelen, bijvoorbeeld ter bevordering van de export van dierlijke mest.